Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfAere mener

 

Knud Vilby og Jørn Nerup: læserbrev i Jyllandsposten om straffesag mod statsministeren og vicestatsministeren

Emily Rauhla i Washington Post 6. april 2023

Jyllandsposten 29. juni 2022  Jørn Nerup, Henrik Stubkjær og Knud Vilby: HVOR ER DET DOG SKØRT

 Bente Rich i Jyllandsposten d. 24. apr. 2021    “Børnene i de syriske fangelejre er i en ekstrem nødsituation”

Regering tolererer brugen af tortur  i   Danskere i fangelejre
Af Kirsten Parbst, Store- vang 40, Birkerød, medlem af Bedsteforældre for Asyl i Fredweriksborg Amts Avis 23. marts 2021

Hvordan kan regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen tillade sig at kritisere, at andre lande udøver tortur over for deres borgere, når den selv nu i ca. to år med åbne øjne har været vidne til og accepteret, at 30 danske borgere dagligt bliver tortureret og nedværdiget i de syriske lejre al-Hol og al-Roy?

Og det er ikke kun voksne mænd og kvinder, vi taler om. Det er 19 børn i alderen 4-14 år, der hver dag i lejrene er vidner til tilfældige mord på andre børn og voksne. Børn der ikke har adgang til almindelig skolegang og sundhedspleje, som er dybt traumatiserede og lider af mareridt og diverse psykiske problemer. Det er den hverdag, de oplever i lejrene, og som bare bliver værre og værre for hver dag, der går.

Mette Frederiksen, som for længst har mistet retten til at bære den selvudnævnte titel »børnenes statsminister«, påstår, at disse 19 børns mødre - ca. otte kvinder - har vendt Danmark ryggen ved at rejse til Syrien og gifte sig ind i IS-kalifatet, og at de - men sandelig også deres børn - derved har mistet retten til igen at betræde dansk jord. Talsmænd fra regeringen påstår desuden ustandselig, at disse kvinder, hvoraf de fleste var ganske unge, da de rejste, har deltaget i de mest bestialske handlinger, herunder halshugning og levende begravelser.

Man glemmer, at ifølge dansk ret er ingen skyldig, før deres skyld er bevist ved en retfærdig rettergang. Så mon ikke det var en idé, hvis regeringens håndgangne mænd overlod til en dansk domstol at tage stilling til skyldsspørgsmålet?

Den kurdiske lejrledelse har gentagne gange anmodet landene om at hente deres borgere hjem, og ifølge menneskerettighedskonventionen, som blev inkorporeret i dansk ret i 1992, er Danmark forpligtet til at forhindre, at mennesker udsættes for tortur og nedværdigende behandling.

De 19 børn har indtil nu lidt tilstrækkeligt, og hvis de også skal skilles fra deres mødre, vil regeringen blot bære yderligere ved til børnenes lidelseshistorie. Danmark har overskud og ressourcer til at håndtere både retssager mod mødrene og af-radikalisering af børnene.

Mødrene kunne f.eks. efter udstået straf bruges som foredragsholdere i ungdomsinstitutioner m.v., hvor de kunne berette om de store konsekvenser, det fik, at de tog et forkert valg i en ung alder og således udføre en nyttig samfundsopgave. Det er noget, der er set før, f.eks. da Jønke, et tidligere bandemedlem, fortalte sin livshistorie rundt om i landet.

Så Mette Frederiksen! Hvis det overhovedet er muligt at trænge ind bag din hårde skal, vil jeg indtrængende bede om, at du omgående henter de 19 børn og deres mødre hjem fra de syriske lejre, så Danmark kan rette op på de skader, din hidtidige stejle holdning og mødrenes forkerte valg har været årsag til. Man bliver ikke et ringere menneske af at indrømme, at man har begået fejl - tværtimod!
------------------------------------------------------
Debatten om  retssikkerhed er velkommen  -  og nødvendig       Jyllandsposten d. 9. dec. 2020

 Sjælsmarkbørnene - vort ansvar    Kroni i Jyllandsposten 27. nov. 2020

Åbent brev til regering og Folketing bragt i Politiken 6. okt. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På vegne af Bedsteforældre for Asyls lægegruppe har Jørn Nerup, Per Husfeldt og Niels Stephensen skrevet til Jyllandsposten:
DET SKER DA IKKE I DANMARK….
Sådan vil de fleste læseres reaktion nok være når de læser dette indlæg. 
Men at Danmark i stort omfang administrativt fængsler mennesker, som hverken er dømte eller mistænkte for kriminalitet , er desværre en kendsgerning.
I 2018 blev omkring 1100 personer anbragt i Ellebækfængslet nord for København. Her sad de i gennemsnit i 32 dage, en del af dem i 4 måneder, en enkelt et helt år.
I Ellebækfængslet er der for tiden 135 pladser, som forventes udvidet med yderligere 55.
 Fængslingerne finder sted som “ motivationsfremmende foranstaltning “ med det formål, at presse afviste asylansøgere til at vælge “frivilligt” at lade sig deportere til de ustabile lande, de oprindeligt var flygtede fra. 
For en retsstat som Danmark burde dette i sig selv være et problem. Men Danmark går bevidst til grænsen for - og formentlig endda over - Menneskerettighedskonventionens grundlæggende principper. 
Men værre endnu vil Regeringen og et Folketingsflertal, at forholdene i Ellebækfængslet skal være “.. så utålelige som muligt ..”. Dette for at presse mennesker i en ekstremt vanskelig situation til at foretage et næsten umuligt valg, hvis konsekvenser, forfølgelse, fængsling tortur, de frygter. Dette er oprørende og uværdigt for et civiliseret samfund. Og næsten helt uden den ønskede effekt.
Forholdene for de indsatte i Ellebækfængslet er rystende ringe - fysisk, sanitært, med  overbelægning, indskrænket ret til uden dørs ophold, isolationsanbringelse, rå og krænkende tiltale fra en del af det uskolede fængselspersonale.
Den Europæiske Torturkomite (European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment (CPT)) beskriver forholdene i Ellebæk som blandt de allerværste i Europa - langt, langt værre end i almindelige danske fængsler - og helt uegnede som opholdssted for stærkt traumatiserede mennesker præget af tortur og år på flugt.
CPT har både i 2016 og igen i december 2019 været på inspektion i danske fængsler. Også i Ellebækfængslet. Regeringen har haft frist til udgangen af maj måned i år til at svare på CPTs sønderlemmende kritik. Efter komiteens inspektion 2016 skete ingen forbedringer, hverken af de fysiske eller de menneskelige forhold. Nu - måneder efter inspektionen - har Regeringen kun svaret på dele af kritikken. Og bortset fra lidt malerarbejde er intet sket. 
Regeringens svar til CPT har alene drejet sig om de fysiske rammer i fængslet. Men ikke om det væsentligste: At Danmark på ubestemt tid administrativt frihedsberøver særligt sårbare ikke-kriminelle mennesker med det ene formål at presse dem til at acceptere det, de frygter allermest. Udsendelse af Danmark til de lande, de er flygtede fra for at undgå forfølgelse, fængsling og tortur.

At det officielle Danmark behandler udsatte, sårbare menesker på denne måde, er formentlig ukendt for de fleste af avisens læsere. Men at det sker i Danmark er en kendsgerning, som alle bør forholde sig til.
---------------------------------------------------

Syriens Børn skal hjem NU!  her følger indlæg:

Johannes Pedersen - 1. brev til Mette Frederiksen

Svar fra Mette Frederiksen

Johannes Pedersen  -  2. brev til Mette F.

Pia Sigmund
-
--------------------

Kommisærtale om familiesammenføring 

Politiken 28. april 2020: en beboer i Sjælsmark om livet i isolation

Om køleskabe i Sjælsmark  -  Fr.borg Amts Avis 27. april 2020

Om Corona i Sjælsmark  -  Fr.borg Amts Avis 22. april 2020 

Om Ellebæk i Politiken 19. april 2020

Referat fra høring om Syriens børn

Bente Rich: Skal Børnekonventionen inkorporeres i dansk lovgivning

Jørn Nerups tale til BfA 12 år foran Sjælsmark

Niels Stephensen: Læserbrev i Politiken 22. juli 2019 

 

ÅBENT BREV:                                                         17.september 2018

 Integrationsminister Inger Støjberg                              

 Navnene Jafar, Zohra, Arsalan ( 4 år) og Maya (1 år) siger dig næppe noget særligt lige nu.

Men du vil nok aldrig komme til at glemme dem.
For det er navnene på medlemmerne af en lille famile, som er endt i Danmark på flugt fra Afghanistan. 

 Årsagen er kærlighed så stærk, at brud på traditionelle klanmønstre og dokumenterede konkrete dødstrusler gjorde flugt til Zohras og Jafars eneste mulighed for at overleve. 

 Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet har efter tre mislykkede tvangsudsendelsesforsøg 

fastholdt at Zohra, Jafar og deres to små børn skal udvises af Danmark. 
De er ikke individuelt forfulgte i udlændingelovgivningens forstand. Derfor kan de ikke tildeles asyl her i landet. 

Flygtningenævnets afgørelse kan som bekendt ikke ankes til domstolene.
Nævnets afgørelse bliver derfor til en dødsdom. 

Tvangsudsendelsen gør dansk politi´s aflevering af de dømte til deres bødler. 

For Zohra betyder det døden ved stening. For Jafar og børnene døden på lige så barbarisk vis.

Hvis Du vil, kan Du alene redde familien ved at give dem humanitær opholdstilladelse i Danmark.
Gør Du det ikke - og resulterer det i familiens udvisning og død - vil Du formentlig forsøge at glemme. 
Særligt deres navne. Og endnu mere dit direkte ansvar.

Det vil ikke lykkes.
For som Justitsministeren så rigtigt har sagt, at gør man børn fortræd, skal det have konsekvenser. 
Med mellemrum vil vi derfor minde dig om Zohra, Jafar, Arsalan og lille Maya.

Med venlig hilsen på vegne af Bedsteforældre for Asyl,  Jørn Nerup, fhv. Professor, overlæge, dr.med.
Mikkelborg Park, 7. 2970 Hørsholm.      tel.: 2570 9386

-----------------------------------------------------------------------------

Speakers Corner på Folkemødet på Bornholm 2018 

DANMARK GØR BØRN FORTRÆD 

I Danmarks fængsler behandles selv de groveste forbrydere humant. 
Det gør børn og børnefamilier, anbragt i Sjælsmarklejren under fængselslignede forhold, ikke!

I Danmarks fængsler må fanger f.eks selv lave mad. 
Det må børnefamilierne i Sjælsmarklejren ikke!

I Danmarks fængsler må fangerne f.eks have fjernsyn i deres celler.
Det må børnefamilierne i Sjælsmarklejren ikke!

I Danmarks fængsler tilbydes fangerne uddannelse med henblik på tilværelsen efter fængselsopholdet.
Det gør familierne i Sjælsmarklejren ikke!

I Danmarks fængsler sidder kun nogle få ekstremt farlige kriminelle på ubestemt tid.
Men det gør alle børnefamilierne i Sjælsmarklejren - skønt ingen af dem er kriminelle!

 

Tænk efter - bare et øjeblik: I retsstaten Danmark lever ca. 100 børn og deres ikke-kriminelle forældre et liv under fængselslignende forhold!
På ubestemt tid! Uden håb! Uden ret til et normalt børne- og familieliv! Uden fremtid!

Danmark gør børn fortræd!
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti gør det helt bevidst!

Deres frontfigur - Inger Støjberg - har sagt det meget klart:
“Forholdene i Udrejsecentrene skal være så utålelige som muligt!”

Ja - I hørte rigtigt: Et flertal af danske folketingspolitikere går i ramme alvor ind for, at forholdene for børn i Sjælsmarklejren skal være “…så utålelige som muligt”!

Og tænk et øjeblik over at danske politikere går ind for det - uanset at det er i strid med FN´s Børnekonvention og Menneskerettighedskonventionen!

De gør på Danmarks vegne - med åbne øjne og helt bevidst - børn fortræd!

Og når f.eks Bedsteforældre for Asyl inviterer dem til at forklare sig og forsvare deres holdning, ønsker de ikke at stille op.

Ikke en gang til en høring på deres egen arbejdsplads, Christiansborg, vil de være med.
Helt stilfærdigt kan dette karakteriseres som ussel populisme og mangel på moralsk-etisk kompas.
Og bedst beskrives som simpel politisk og personlig fejhed!

Med ministeren - Inger Støjberg - står det endnu værre til.
Blottet for enhver form for empati agerer hun med skadefryd, kynisme og selvtilfredshed.

Psykologisk er hendes hoveren, selvhævdelse og utiltalende lagkagefejring af flere og flere stramninger nem at forklare. Det er en rystende blanding af ligegyldighed, mangel på medfølelse og - lad mig bare sige det ligeud - simpel ondskab!

Jamen, så har vi da en Statsminister, som er rundet af stolte Venstre-traditioner som medmenneskelighed, ordentlighed og retskaffenhed! Hvad gør han? Ingenting!
Jo - forresten han prøver at finde et sted i udlandet - og det skal være et ikke særlig rart sted, understreger han - hvor uønskede mennesker kan koncentreres i lejre.
I koncentrationslejre! Det har Europa desværre oplevet før. Velbekomme Statsminister!

Så kan verden glemme, at såvel problemet som de uønskede mennesker findes!

 

Vi står med et tilsyneladende uløseligt problem:

På den ene side Sjælsmarkbørnene og deres familier som IKKE kan tvangsudsendes. Modtagerlandene VIL IKKE have dem.

På den anden side Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti,
som har dømt dem til ophold i interneringslejre på ubestemt tid.

 

Kun Folketinget kan løse problemet:

Folketinget kan give amnesti, permanent opholdstilladelse
og et godt liv her i Danmark til disse få børn og børnefamilier!

Hvor længe vil vi som borgere i det danske retssamfund acceptere, at dette ikke sker?

Hvor længe vil vi være det bekendt - uden at reagere?

Vi, der vælger at gøre ingenting, er alle medansvarlige for, at Danmark gør børn fortræd!

                                           

                                                           Jørn Nerup - på vegne af Bedsteforældre for Asyl

 

5. februar 2017

BEDSTEFORÆLDRENE MENER …….. “ DE SKAL HJEM, SKAL DE ! “

Eufemistisk retorik er farlig. Et sprogligt greb som bevidst benyttes af politikere af alle slags til at få ubehagelige budskaber til at se tilforladelige ud.

...

Et særligt kynisk, væmmeligt og afstumpet eksempel står Inger Støjberg og blå blok - S,V, DF, K og LA - for med holdningen til både de 800 somaliere og mange andre med flygtningestatus i Danmark. De skal hjem, hedder det. - HJEM! - Ufatteligt, for ministeren og de blå ved jo godt, at mennesker med flygtningestatus ikke har noget hjem. De har kun det, de efter års ophold her med spirende håb kalder for deres hjem. Mennesker med flygtningestatus er beskyttede af internationale konventioner. Som reaktion på anden verdenskrigs rædsler og flygtningestrømme besluttede FNs medlemslande, med Danmark som et af de første, at mennesker på flugt fra krig, forfølgelse og terror er et fælles ansvar. At det enkelte menneske overalt har krav på - og ret til - beskyttelse mod overgreb fra stater og myndigheder. Til jer blå politikere: I skulle tænke på, at også for jer og jeres famile gælder denne beskyttelse, hvis I skulle få brug for det. Og så skulle I et øjeblik tænke på, om I kan bevare deres selvrespekt, når I - hver eneste en af jer - for altid skal leve med at have tvangsudsendt mennesker til en uvis skæbne. Den respekt I sikkert gerne ser, at vi andre har for jer, er allerede væk. Et andet uhyggeligt eksempel på forførende men farlig retorik: “ Når flygtninge kommer til Danmarks grænser, skal de vendes rundt “. VENDES RUNDT!? Det lyder pænt, men meningen er selvfølgelig, at de uden videre skal afvises. Tænk på - blå politikere - hvor brutalt det må opleves af et menneske efter mange ugers farlig flugt, at være så tæt på at nå i sikkerhed, og så at blive “ vendt rundt “ - afvist! Tænk på - blot et øjeblik så det ikke bliver for ubærligt - hvordan dansk politi og danske myndigheder i 1930erne ved den dansk-tyske grænse vendte jøderne om. Sendte dem tilbage til en uvis skæbne og efterlod Danmark med en skam, som aldrig kan bortvaskes. Tænk på, om det I har ansvar for nu, ikke er lige så forfærdeligt?< /p> Det er mere ærligt og hæderligt, at sige det lige ud: Vi vil ikke have jer her. Skrub af. I er ikke velkomne. TROR I VIRKELIG, AT JERES MÅDE AT HANDLE PÅ VIL SKABE VENNER AF DANMARK? MON IKKE DE TVANGSUDVISTES OG AFVISTES BITTERHED I STEDET VIL FØRE TIL HAD ?

Jørn Nerup, Bedsteforældre for Asyl

 

HVOR GAMMEL ER DU EGENTLIG?

Mange uledsagede flygtningebørn og -unge kommer til Danmark. I 2015 kom 2144. I første halvår af 2016 var antallet 968. Hvad der kommer til at ske med dem afhænger alene af deres alder, når de kommer hertil. Meget få medbringer papirer, som kan dokumentere, hvor gamle de er. En hel del ved det faktisk ikke nøjagtigt. Og det er et problem. Er de unge under 18 år ved ankomsten, anbringes de i særlige asyllejre med ret til hurtig familiesammenføring. Er den unge 18 år eller mere, betragtes vedkommende som voksen og behandles derefter i almindelig asylprocedure med risiko for afslag på asylansøgningen og hurtig udvisning til hjemlandet. For både myndighederne og den unge er det fastslå den unges alder derfor af stor vigtighed. Det er let at forstå, at det kan være fristende for den unge at fremstille sig som yngre end sandt er. Unge fra Afghanistan og Mellemøsten ser ofte ældre ud end jævnaldrende europæiske unge. For myndighederne er det derfor nærliggede at opfatte dem som ældre, end de rent faktisk er. En metode til nøjagtig aldersbestemmelse er derfor ønskelig. Men en videnskabeligt veldokumenteret objektiv metode til at fastslå et ungt menneskes nøjagtige alder findes ikke. I Danmark anvendes alligevel en så upræcis metode som knoglealderbestemmelse på røntgenbilleder som den objektive sandhed om den undersøgtes alder. Med de alvorlige konsekvenser dette kan have. I Norge afviser læger - støttet af den norske lægeforening - at anvende metoden. Det opfattes som uacceptabelt at basere afgørelser af skæbnesvanger betydning for et ungt menneske på en så unøjagtig og videnskabeligt dårligt dokumenteret metode. Derfor denne opfordring til danske læger og Lægeforeningen: GØR SOM I NORGE. AFVIS AT MEDVIRKE TIL AT KNOGLEALDERBESTEMMELSE I DANMARK BRUGES AF MYNDIGHEDERNE TIL AT TRÆFFE AFGØRELSER MED SÅ STORE KONSEKVENSER.

Jørn Nerup Bedsteforældre for Asyl

 

 

19, november 2016

 

FLYGTNINGENÆVNETS LEGITIMITET OG TROVÆRDIGHED ER TRUET

 Udlændingestyrelsen er første instans, når en flygtnings ansøgning om asyl i Danmark skal behandles. Afslag kan indklages til Flygtningenævnet. Flygtningenævnet er således anden instans og har domstolslignende karakter. Dets afgørelser er endelige og kan ikke prøves ved danske domstole. Derfor er Flygtningenævnets legitimitet og troværdighed afgørende vigtige for tilliden til at princippet om retssikkerhed altid opretholdes i nævnets afgørelser.  Hidtil har et nævn været sammensat således: En dommer (formand), en advokat udpeget af advokatrådet, en repræsentant fra Integrationsministeriet ( Udlændingestyrelsen ), samt et medlem udpeget af Udenrigsministeriet og et medlem udpeget af Dansk Flygtningehjælp.

 Et lovforslag om ændring af Flygtningenævnets sammensætning har netop været udsendt til høring. Med en besynderlig tynd argumentation fjerner lovforslaget Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp fra Flygtningenævnet. Men helt ejendommeligt skal Udlændingestyrelsen fortsat deltage i behandlingen af asylsager i både første og anden instans. Dette kan næppe være i overensstemmelse med danske retstraditioner. Høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der sidder uafhængige medlemmer i Flygtningenævnet. Og det understreges, at dette er afgørende vigtigt for nævnets legitimitet og troværdighed - og dermed for tilliden til at retssikkerhed også for asylansøgere konsekvent respekteres.

 Det er voldsomt problematisk, at Ministeriet i sin skriftlige sammenfatning af høringssvarene slet ikke omtaler argumentationen og protesterne mod denne del af lovforslaget. Særligt fordi medlemmerne af Folketinget formentlig højst ser ministeriets sammenfatning og ikke alle høringssvarene. Derfor er det relevant at spørge: ER DETTE ET FORSØG PÅ AT FORHOLDE TINGETS MEDLEMMER VIGTIG INFORMATION? - NOGET DER I SÅ FALD BETÆNKELIGT MINDER OM MANIPULATION.

  Jørn Nerup

 Bedsteforældre for Asyl

 

  

 12. november 2016

 Bedsteforældre for Asyl mener...

Ledige pladser, ledigt personale, splittede familier.
Godt nyt? Flygtningetilgangen til Danmark er ekstremt lille.
Skyldes det mindre pres sydfra? Rygter om regeringens
fremmedfrygt?
Faktum er, at der er ledige pladser selv efter nedlæggelse af
teltlejre og fastboliglejre. Der står veluddannet kvalificeret
personale over for ledighed.
Det må være på tide, at Flygtningestyrelsen gør op, hvad
Danmarks rimelige kapacitet for flygtninge er. Det aktuelle
overskud af pladser kan med fordel allerede nu anvendes til
at fremskynde familiesammenføring til de allerede
anerkendte flygtninge, hvis familier, fortrinsvis hustruer og
børn, som nu klamrer sig til håbet under sundheds- og
retsmæssigt fortvivlende forhold i krigsramte hjemlande
elle r overfyldte lejre i omgivelserne.
Familiesammenføring fremmer integration, skolegang,
normal opvækst. Det er fremtidens arbejdskraft på mange
niveauer, en mangelvare om få år, som ikke klares ved 6
mdr mere for ældre på arbejdsmarkedet.
At Danmark ved en sådan handling viste et moralskhumant
ansigt vil næppe skade.
Og tænk hvis vi for en gangs skyld var på den rigtige side af
konventionsgrænserne. Det gør ikke ondt i al almindelighed
og forhåbentlig heller ikke på Venstres udlændinge ordfører
og
"brandforsikringskyndige" Marcus Knuth.
Niels Stephensen
Bedsteforældre for Asyl.

 

 

27. oktober 2016

 

Børnene skal ud af flygtningelejrene.


Nye meddelelser om vold og seksuelle overgreb i børneasyllejrene.
Der findes til dato ikke overordnet offentligt opsyn med disse lejre, hverken med de fysiske forhold eller personalets kvalifikationer.

Er vi ved at genskabe 1920-50ernes børnehjem?

I 2015 ankom 2144 uledsagede børn til Danmark, første halvår ankom 968. Af disse registrerede børn forsvandt sidste år 350, i år til dato mere end 50.

Stikker de af fra Paradis? Vi ved det ikke. Både politi og Flygtningestyrelsen har afvist at beskæftige sig med problemet trods pålæg fra FN.

Mange af dem har slægtninge i Danmark og Sverige, men skal alligevel forblive interneret mindst 6 måneder for at lære dansk levevis. Er det at blive introduceret til vold og misbrug?

Er familiesammenføring et fuldstændig ukendt begreb? Ikke for FN, som har anbefalet det.

Bedsteforældre for Asyl
Niels Stephensen

 

 

DE ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN – HVAD BLIVER DER AF DEM?.

2015 blev 2.144 børn (alder 0-18 år) registreret som uledsagede flygtningebørn og udgjorde 10% af alle asylansøgere. Første halvår af 2016 (1. januar-31. juli) registreredes 968 (21%) som uledsagede børn.

Børnene indsluses/registreres og lægeundersøges foreløbigt i Røde Kors indrejsecenter Gribskov, hvorfra de efter 3-5 døgn fordeles til et af de 15 børnecentre i landet. 8 centre drives af Røde Kors, resten drives af kommunerne ofte ved udlicitation til store firmaer som Jammerbugten og Langelands kommune. Der findes ikke overordnet styring eller tilgængelige oplysninger om ” opdragelse” og undervisning af disse børn.

Hvor bliver børnene af ?.

Seks måneder er obligatorisk ophold i centret, for at lære noget sprog, og hvad det er at ”være dansker”. Herefter fordeles de til blivende opholdscenter. Nogle er heldige, at blive optaget i herboende familie. Andre venter med frygt på at blive 18 år, for så kan deres sag behandles efter voksenreglerne og medføre udvisning. Som børn var de beskyttede herimod.

Familiesammenføring: Ja, det finder heldigvis sted i en del tilfælde, men børnene oplyses ikke obligatorisk om denne mulighed og specielt ikke om at de også kan søge sammenføring med familie i Sverige.

450 registrerede uledsagede flygtningebørn forsvandt i 2015, mere end 50 forsvandt i første halvår af 2016. Hvor er de? Her i landet? Flygtet videre til Sverige eller Tyskland? Hverken Flygtningemyndigheder eller politi ønsker at beskæftige sig med problemet. Er de fremtidens gadebørn?  

DANMARK HAR MODTAGET KRITIK AF DISSE FORLØB FRA FN`s BØRNEKOMMITÉ, SOM MENER, MAN BØR UNDERSØGE, HVORFOR DE REJSER OG SØGE AT TILBAGEHOLDE DEM UDEN MAGT.

Bedsteforældre for Asyl mener at:

BØRNS OPVÆKST FOREGÅR BEDST I FAMILIER (FN-KONVENTION OM BARNETS RETTIGHEDER ratificeret af Danmark 5.juli 1991).

  • problemet uledsagede børn er meget alvorligt både for børnene og for landet.

  • familiesammenføring bør fremskyndes, både for børn og voksne. Fremmer tillige integration af hele familien.

Børn med familierelationer i Danmark, bør hurtigst muligt bringes i kontakt med disse og om muligt tage ophold der. Evt. påkrævede introduktionstiltag må foregå ambulant og ikke under seks måneders internering.

  • retningslinier og tilsyn med børnecentre, administrativt, pædagogisk oglægeligt bør etableres fra centralt hold.

Niels Stephensen
Bedsteforældre for Asyl 

 

  •  

 

25. oktober 2016

 

REND MIG I KONVENTIONERNE- EN UBEHAGELIG HOLDNING


Partierne i blå blok fremturer både i udtalelser og handlinger med at udfordre internationale konventioner Danmark med sin underskrift har forpligtet sig til at overholde. Med negativt værdiladede udtryk medvirker fremtrædende politikere fra blå blok til at bringe konventionerne i almindelig miskredit. Det sker fordi konventionerne i kraft af deres tekst og moralsk-etiske tyngde vanskeliggør yderligere inhumane stramninger af dansk asyl- og flygtningepolitik. Særligt den Europæiske Meneskerettighedskonvention, FN's Børnekonvention og Konventionen om Statsløse må stå for skud.

Blå blok ( S, DF, V, LA og K ) har pådraget sig en dom fra EU Domstolen for overtrædelse af uledsagede flygtningebørns konventionsbestemte ret til hurtig familiesammenføring. Inger Støjberg - blå bloks kolde bannerfører - udtaler selv, at en række andre stramninger indebærer en "procedurel risiko" og skjuler derved selvfølgelig, at der faktuelt er tale om konventionsbrud. Og det aktuelle lovforslag om opholdsbetingelserne på Kærshovedgaard for udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle asylansøgere, som hjemlande ikke vil modtage, indeholder ligeledes brud på Menneskerettighedskonventionen og sætter almene retsprincipper ud af kraft (obs her indsættes henvisning til lovteksten).

DF mener at Danmark skal udtræde af en række konventioner, og S er modstander af, at konventioner skal indskrives i dansk lovgivning.

Det er uhyggeligt og historieløst. Konventionerne blev, som også FN, til som en international reaktion på anden verdenskrigs rædsler. Konventionerne beskriver universelle rettigheder. De er til for at beskytte det enkelte menneske mod staters overgreb. De gælder også for politikere i blå blok.

Derfor til blå blok: BESIND JER OG PAS GODT PÅ KONVENTIONERNE!

Bedsteforældre for Asyl

Jørn Nerup

 

 

20. oktober 2016

Det er aldeles oprørende at læse Informations artikel den 13. august om et mislykket tvangshjemsendelsesforsøg af en 21-årig afvist afghansk asylansøger.

Inger Støjberg kunne i sin oplevelsesiver have valgt at benytte et af de ca. 165 tomme sæder i det chartrede fly fra Roskilde til Kabul og med egne øjne have set en aktuel konsekvens af regeringens flygtningepolitik i stedet for at ønske at tage på studietur til Australien for at se deres håndtering af flygtninge.

Den aktuelle sag startede en aften i ly af mørket. Fire betjente overmandede den unge mand i sin celle. I løbet af nul komma fem foretoges tvangsudskiftning af tøjet fra inderst til yderst. Tvinges med vold til at åbne munden på jagt efter et barberblad, han er ved at sluge, hvilket han uheldigvis har ”held” med. Ledsages i forløbet af en større gruppe med bl. a.  højtstående repræsentanter for politietaten og ombudsmandsinstitutionen til flyet, hvor han forinden på raffineret vis bastes og bindes med såkaldt ”bodycuff”, som han har på under hele turen bortset fra en kort befrielse for at udskifte  en blodig  t-shirt. Under hele forløbet sætter han sig voldsomt til modværge. ”Bodycuffen ”strammes og yderligere fixering etableres. Artiklen inform erer grundigt om uhyrlige detaljer. I flyet befinder sig udover et stort følge en afghansk   familie, far, mor og barn, der også skulle tvangstilbagesendes. Det er ikke svært at forestille sig et inferno af råb, skrig, jammer og panik.  En handlekraftig betjent forsøger f.eks.   at   ”berolige” den unge mand ved at trykke en tommelfinger ind mellem øret og kæben. Prøv selv kære læser og se hvilket tryk, du kan udholde.  Det kaldes et ”magtmiddel” men ligner tortur. En læge, der tilsyneladende ikke kender etiske regler for læger og lægeforeningens vejledning, som fraråder læger at medvirke ved tvangsudsendelser, deltager i udsendelsen. I Kabul møder et større opbud af bl.a. repræsentanter for diplomatiet og regeringen.  Viceminister i flygtningeministeriet dr. Alema Alema nægter efter lange samtaler og debat at modtage den unge mand, som råber, at han er kristen og derfor efter dr. Alema Alemas skøn vil være i livsfare. Vores eksperthold må i skammekrogen og tage ham med retur.  Dr. Alema Alema var vred over den behandling, han havde fået, og skældte ud.  ”Danmark og Norge var de værste europæiske lande, når det gjaldt tvangsudsendelse”.
Dr. Alema Alema vil for eftertiden nægte at tage imod tvangshjemsendte flygtninge fra Danmark.

Denne historie må da få de mest hårdkogte tilhængere af regeringens flygtningepolitik til at se i øjnene, at vi er på et helt galt spor.
Vi må handle, tænke og planlægge anstændigt. Det er ikke kun vores renomme, der er på spil. Der er indtrådt en uhyggelig, kynisk mentalitetsændring blandt politikere, embedsmænd og i  dele af befolkningen, desværre også blandt enkelte læger..
DETTE ER IKKE EN RETSSTAT SOM DANMARK VÆRDIGT!

Læge Vibeke Husfeldt.  Hillerød
Med i Bedsteforældre for Asyls lægegruppe

 

Oktober 2016

 

" ET DANSK GUANTANAMO OG ENDNU ET KONVENTIONSBRUD " ...


I Danmark lever for tiden omkring 70 personer på tålt ophold og 120 udviste kriminelle. De første kan ikke udvises fordi de risikerer dødsstraf eller andre meget alvorlige konsekvenser i modtagerlandet. De sidste fordi hjemlandet ikke vil modtage dem. Bortset fra udvisningen har begge grupper udstået den straf, de var idømt ved danske domstole. Fremover skal de bo på Kærshovedgaard i Jylland, en institution under Kriminalforsorgen.
Et folketingsflertal bestående af hele blå blok (V, K, LA, DF og S) har fremsat lovforslag om "Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste udlændinge herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i f odlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling"
Alle kan være enige om, at de pågældende personer er uønskede i Danmark. Men når det ikke er muligt at udvise dem, er selv disse mennesker beskyttede af den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).
Af lovforslaget fremgår blandt andet.
- at anbringelsen på Kærshovedgaard er uden tidsbegrænsning, i værste fald livsvarig.
- at Regeringen intet som helst vil gøre for at hjælpe disse mennesker. Derfor tilbydes ingen resocialisering.
- at overtrædelse af underetningspligten kan føre til administrativt idømt fængselsstraf i op til 1 år og 6 måneder.
- at klager over Politidirektørernes forvaltning af stramningerne afgøres af Rigspolitichefen.
- at forslagsstillerne ud fra nogle løse overvejelser om proportionalitet ikke mener, at stramningerne vil være brud på EMRK. Man erkender, at lignende forslag ikke har været prøvet i forhold til EMRK, men har ingen intention om at foranledige dette.
Bedsteforældre for Asyl mener, at lovforslaget gør Kærshovedgaard til et dansk Guantanamo - et sted, hvor mennesker ingen vil have
gemmes af vejen på ubestemt tid. Vi mener også, at stramningerne er et klart brud på EMRK - som jo beskytter alle mennesker og specielt de uønskede.
DETTE ER IKKE EN RETSSTAT VÆRDIGT.
Jørn Nerup
Bedsteforældre for Asyl

 5. august 2016  Læsebrev i Politiken, ved Nete og Hans Boe

Det er ganske uhyggelig læsning i dagens avis. Socialdemokrater, Liberal Alliance og – selvfølgelig – Dansk Folkeparti, vil have udgangsforbud indført på de danske asylcentre.

Baggrunden er, at 3-5 drenge fra asylcenter Langeland er sigtet for voldtægt mod unge piger på Langelands-festivalen. Sigtet og kun sigtet, mens politiet undersøger sagen, men disse 3 partier har dømt disse drenge samt alle deres ”medflygtninge” i Danmark.

I Danmark er det kun domstolene, der kan dømme, men det har de fleste politikere glemt i dag.

Der er tidligere sket overgreb i Danmark, begået af danskere – fra skoler, institutioner o.l., hvorfor har I aldrig råbt højt om, at disse institutioner, skulle have udgangsforbud ?

Det her er fremmedhad så det basker, og er kun med til at fremme fremmedhadet i Danmark. Det har vi ikke brug for, og slet ikke fra politikere i et demokratisk land.

Der er 5 der – måske – har overtrådt loven, men der er 2-3000 eller flere der IKKE har. 

 
20-11-2015 Åbent brev til Regering og Folketing

EU,  Flygtningekrisen og Danmark

klik
her

08-02-2015                     Brev til Forsvarsminister Nicolai Wammen,
Christiansborg

Forsvarsminister Nicolai Wammen,
Christiansborg 

Afghansk tolk i livsfare.

Bedsteforældre for Asyl, samlet i demonstration foran Sandholm Lejren den 8. februar 2015, har drøftet sagen om Aman, den afghanske tolk, der to gange har modtaget dødstrusler fra Taleban, sidst den 5. februar i år.
Vi vurderer, at situationen for den afghanske tolk, der i samarbejde gennem 2½ år med udsendte danske soldater og befalingsmænd har udført sit arbejde meget kompetent, er så alvorlig, at det kan koste ham livet fortsat at opholde sig i Afghanistan.
Det haster – efter vor opfattelse – med andre ord så hurtigt som overhovedet muligt, at give tolken asyl i Danmark.
Vi er overbevist om , at du som forsvarsminister er den, som kan forhindre, at de uoverskuelige forhold ender i en tragedie. Ind imellem kan der opstå situationer, hvor det bliver nødvendigt at handle dristigt og hurtigt. 

Med venlig hilsen
for bedsteforældre for asyl

Sv.Erik Jensen

 

 
02-02-14

"Asylsamarbejde afbrydes"
Læsebrev tilsendt Information

Agnete Boe, Marslev

Norge har fået brev fra den afghanske regering om, at den vil stoppe
samarbejdet i forhold til hjemsendelse af asylansøgere. Den afghanske
regering kan ikke garantere deres sikkerhed, da der er megen terror og
ufred i landet. Har den danske regering fået et lignende brev – og
hvorfor hører vi i såfald ikke om det?"