Bedsteforældre for Asyl - Logo

Folkemøde 2013

Evalueringsmøde for Folkemødet på Bornholm 2013.                                                    20. august 2013

I mødet deltog: Ole Bergmann, Bolette Bergmann, Arne Normann, Kirsten Suhr, Ulla Sandbæk, Bente Rich,
Inge Lynge, Henrik Mottlau, Jørn Nerup, Jørgen Skovmand, Birgit Skovmand, Bodil Nielsen, Mogens Nielsen, Kirsten Bitsch

Evaluering.

Teltet: størrelse, placering, indslag, tryksager

Enighed om, at størrelse og placering af telt samt indslag fungerede godt. Næste år: ikke dele telt med nogen, og vigtigt med vagtplan for bemanding af boden. Nogen kritik af indholdet i de medbragte flyers. Der er behov for en arbejdsgruppe til at revidere/nytænke indhold i forhold målgruppe, BfAs budskab, de ti punkter m.v.

Speaker´s Corner
Fungerede godt, men for få tilhørere. Godt med banneret placeret bag ved. Skal vi opfordre arrangørerne af FM (Folkemødet) til at finde en mere central placering til Speaker´s Corner? Vi ser gerne politikere som tilhørere, men politikere deltager primært i møder, de selv arrangerer. BfA - en mindre gruppe - kunne systematisk møde op til politikermøder og stille spørgsmål. Det direkte møde mellem politikere og borgere bør opprioriteres på FM. Bente Rich kontakter folkene bag folkemødet på Gotland om deres erfaringer. Generelt et fravær af etniske minoriteter på FM. Arrangørerne af FM kunne opfordres til at opmuntre repræsentanter for disse til at deltage. BfA kan selv invitere f.eks. en repræsentant for Demokratiske Muslimer eller lign. organisationer. Vi savnede sandwichene med fotos af børn og relevant tekst. Erik Hansen har måske stadig negativerne.

Debatmøder (rammer, indhold)
Debatmødet på skonnerten Vera Leth om ’Afviste asylansøgere med årelange ophold i asylsystemet’ fungerede vældig godt. Meget oplysende; Annemarie Helger sørgede for kändis-effekt og humor; der var god plads til tilhørere - især på kajen; det var spektakulært placeret. Ønsker et arrangement (debatmøde) samme sted næste år. Hanne Geist har kontakt til Ungdommens Røde Kors. Vi beder hende arbejde på en ny aftale. Små justeringer: ikke for sent på dagen (det bliver let for koldt); bænke på kajen vil nok fastholde flere; mange BfA´ere optog pladserne på skibet, så vi bør holde os lidt tilbage.

Debatmødet på Høier´s Iscafé om "Asylbørnenes situation med udgangspunkt i Børnekonventionen" fungerede også vældig godt. Meget oplysende takket være kompetente og dygtigt formidlende oplægsholdere; eminent mødeledelse med en tydelig holdningstilkendegivelse; kändis-effekt. - Vi vurderer, at konkret oplysning er meget vigtigt -måske vigtigere end egentlig debat. Desværre for få, som fik glæde af mødet, og ingen pressedækning. En del praktiske vanskeligheder: For meget støj fra selve caféen, lydanlæg savnedes, plads til for få ( flere gik pga manglende siddepladser). Mange stole var optaget af os selv - vi bør holde os lidt mere tilbage. - Bente Rich, der var den ene oplægsholder, opfordrer til tidlig planlægning af indholdet af debatmøder. - Ole Espersen medvirker gerne igen, også Birthe Weiss og Hans Gammeltoft Hansen var meget velvillige, men forhindrede.

Andre forhold
Godt, at lægegruppen fik holdt møde med Zenia Stampe (R) om humanitært ophold. Vi har stadig en varm kontakt til Zenia. - Minder om, at der ikke må sælges fra boderne under FM, men gerne foræres ting væk, ligesom man selvfølgelig gerne må give et bidrag til vort arbejde.

Planer for næste år.  Hovedtemaer
Det påtænkte udrejsecenter for afviste asylansøgere på Sjælsmark Kaserne og forholdene og vilkårene her opfordrer vi til bliver et af hovedtemaerne for næste års FM - og i øvrigt for BfAs generelle arbejde. Centret skal drives af kriminalforsorgen, og det forventes at der samarbejdes med Røde Kors. Centrets målgruppe er personer med endeligt afslag på asyl; personer, som står umiddelbart over for en udsendelse; personer på tålt ophold; personer, der er udvist ved dom (kriminelle). Der er grund til skærpet opmærksomhed. Vi opfordrer til, at BfA´ere bliver besøgskontakt til især afviste børnefamilier i udrejsecentret.

-- ’Humanitært ophold’ kunne også være et hovedtema for FM i 2014.

-- ERPUMs (Eurpean Return Platform for unaccompanied Minors) planlagte center for uledsagede flygtningebørn nær Kabul blev nævnt. Vi vurderer, at dette mere er en sag for BfA generelt end for FM.

Af klimamæssige årsager skal vi nok kun satse på ét udendørs møde i 2014. Måske kan missionshuset i Allinge være en mulighed.

Hvordan financierer vi FM 2014? Henrik Mottlau oplyste, at vi har de 25.000 kr. i kassen, som det har kostet i år (dog minus udgifter til skonnerten Britta Leth).
Vi føler os overbeviste om, at det er muligt at skaffe de midler, der bliver brug for, også selv om vi udvider aktiviteterne lidt i 2014 (indsamling, fondsansøgning m.v.).

Samarbejdspartnere
Vi anbefaler Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation og Ungdommens Røde Kors som samarbejdspartnere.
Ulla Sandbæk oplyste, at en ’Børnebørn for Asyl’ gruppe er under dannelse. Dem vil vi sandelig gerne samarbejde med.

Ydre rammer       se oven for under evaluereing
Tryksager            se oven for under evaluereing

Mere spektakulære events
Vi skal tænke i alternative virkemidler for at få opmærksomhed eks. spektakulære optog med One-Liners på store skilte; sang og musik; teater; revy; udklædning med synlighed i gadebilledet (interessant og overbevisende med Birgits, Jørgens, Bodils og Mogens´ udklædning som flygtninge fra Mellemøsten); aktivering af besøgende f.eks. ’Skattejagt’ om, hvordan jeg får asyl, tipskupon om viden på området. Kan BfA opføre sit budskab som en revy? Kan vi spille en udsendelsessituation som et teater stykke? osv.

Andet
Stærke virkemidler er: Gedigen oplysning; cases – ikke mindst med børn; sang og musik; professionel performance af forskellig art; kändisser-støtter-os effekten; skeje (lidt) positivt ud i gadebilledet; være på forkant med Folkemødeavisens program med spændende overskrifter; aktivt bruge andres arrangementer ved at møde op og deltage.

Organisering af forberedelser.

Arbejdsudvalg:    Vi beslutter at danne følgende arbejdsgrupper, og der var allerede flere arbejdsivrige:

Koordination:  Ole Bergmann, Jørn Nerup, Kirsten Suhr., Inge Lynge, Kirsten Bitsch
Tryksag:
Event:              Bolette Bergmann, Mogens Busse
Debatmøder:
Økonomi:        Henrik Mottlau

Grupperne er åbne og opfordres til supplering bl.a. på Stormødet den 30. september 2013.

Tidsplan

Ole B: Vi skal være tidligt ude i forhold til at skaffe lokaler. Så snart FM-14 åbner for planlægningen, skal vi være der – måske allerede primo oktober, for de populære steder ryger hurtigt. Rækkefølgen er at få lokalerne på plads og så tilpasse vore aktiviteter til forholdene.

Økonomi          Vi beder Stormødet bevilge os en økonomisk ramme på 50.000 kr. til FM-14.

Indkvartering
Vi ved, at indkvartering på Nordbornholm i Folkemødedagene kan være vanskeligt. Meget er allerede forudbestilt. Vi opfordrer derfor BfA´ere til ALLERDE NU at sikre sig indkvartering. Vi overvejer, om folkemødegruppen skal leje et par sommerhuse med plads til en del. Mogens og Bodil tager til Bornholm snarest. De kontakter udlejningsbureauer og danner sig et indtryk af muligheder. - Ole påtog sig opgaven med at fremlægge alle ovennævnte planer på Stormødet den 30. 9. 13

Evt.  Enighed om, at FM-på-Bornholm arrangementet er meget velorganiseret og et godt sted at formidle vort politiske budskab

                                                                                                                                           Ref. Kirsten B.