Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfA Avnstrup - referater

 Referater fra Avnstrup

Rul ned ad siden og se referaterne eller spring til et referat ved at klikke på datoen:

22. juni 2024  25. maj 2024   27. april 2024    23. marts 2024     24. februar 2024         27. januar 2024

25. november 2023   28. oktober 2023 23. september 2023   27. august 2023    22. juli 20236

24. juni 2023  27. maj 2023   22. april 2023        25. marts. 2023    25. februar 2023    28. januar 2023

 26. november 2022     22. oktober 2022     24. september 2022       27. august 2022       23. juli 2022         

 26. juni 2022   23. april 2022    27. marts 2022           27. februar 2022        23. januar 2022     02. januar 2022 

28. november 2021      24. oktober 2021   26. september 2021    22. august 2021   25. juli 2021   

 27. juni 2021    23. maj 2021     april aflyst pga. Corona    28. marts 2021        28. februar 2021         24. januar 2021

 27. december 2020      22. november 2020          25. oktober 2020     27. september 2020       23. august 2020 

14.April 2109      3. juni 2018    12. februar 2017    14. februar 2016

01 november 2015     25. april 2015   1. februar 2015   

9. november 2014    24. august 2014    16. marts 2014   19. januar 2014

17. november 2013

 


 

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, d. 1. febr. 2015 hos Tove og Bent

 

1. Nina og Hanne orienterede kort om at Røde Kors planlægger at fokusere på de såkaldte long-stayers, asylansøgere der har været i asylsystemet i mange år.

Mette vil undersøge om Milas familie kan siges at være i denne gruppe, og prøve at få de relevante data. Den gruppe med bl.a. Nina og Hanne der i sin tid udarbejdede en liste med sådanne personer, vil tage kontakt med Maja Rettrup.

 

2. BfA-gruppens tilknytning til selve Asylcentret Avnstrup

Hanne refererede fra en telefonsamtale med Signe Pejstrup, frivilligkoordinator ved centret. Centret havde fået en ny ledelse og der var tilknyttet flere nye frivillige. Der var blevet etableret en Sprogcafé, hvor et par frivillige bruger et par timer om ugen til at samtale med interesserede beboere for at gøre dem fortrolig med dansk og hen ad vejen og gennem samtaler at lære dem nogle vendinger, regler og gloser eller bare fx spille skak..

Er man interesseret i at være med i det, vil Signe gerne præsentere det nærmere, gerne på en tirsdag fra kl. 16, hvor Sprogcaféen afholdes. – Der er også mulighed for at involvere sig i Genbrugsbutikken, som er eller vil blive etableret (se bilag).

Signe var glad for vores egen ide om at tilbyde at dekorere nogle af centrets lange triste gange og fx café-rummet sammen med interesserede beboere.

Hanne havde spurgt Pia om hun kunne tænke sig at være med til det og sige noget om det på vores møde. Pia, der før har beskæftiget sig med lignende projekter, præsenterede rigtig fine forslag. Hun går videre med planlægningen. Også Heiner har sagt at han vil være med. Og ud over denne inderkreds vil der være brug for en række hjælpere fra gruppen.

Vi har desuden brug for penge til malegrej, farver, papir, rammer og lign. Hanne tager kontakt til Signe for at få arrangeret et møde.

 

3. Hanne orienterede om at Arne Hansen har udsendt en meddelelse om at det afghanske udenrigsministeium har skrevet til den norske ambassade i Kabul og bedt Norge om ikke fortsat at sende familier - man må antage, at de især tænker på børnefamilier - tilbage til Afghanistan pga. af den dårlige sikkerhedssituation, pga. udbredt arbejdsløshed, dårlig økonomi og dårlige muligheder for uddannelse. Brevet slutter med et udsagn om at man ellers vil standse muligheden for tvangshjemsendelser. Det ser altså ud til at man følger samme mønster som Irak gjorde tilbage i 2009. I Norge har man syltet brevet indtil for nyligt. Det kan formodes at lignende breve er blevet sendt til de svenske og danske myndigheder, og at de måske også har syltet dem. Erik har dog set noget om det i Kristeligt Dagblad og vil prøve at finde artiklen. Sagen er yderst interessant for en argumentation mod hjemsendelse af afghanske flygtninge.

 

4. Næste møde: 25. april - NB en lørdag -, kl. 14 hos Hanne og Uwe, Slettebjergvej 35, Jystrup. Dem der kommer, bedes meddele det: hanne@geist.dk eller 5752 8133.

 

Uwe

 

 


 

Referat fra Avnstrup d. 9. november 2014

Tak til Karen Mikél, der husede de 11, der deltog i mødet.

Som sædvanlig fyldte nye og gamle familier, som forskellige af os er støttepersoner for, en hel del. En enkelt detalje herfra vil jeg lige nævne: en asylansøger, der i mange år var tilknyttet asylcenteret i Jelling, kom i 2010 slemt til skade ved et styrt med cyklen - få dage efter BfA´s besøg undervejs på cykeldemonstrationen, hvor hun smurte madpakker til os. Sygehuset anbefalede fysioterapi, men som en udskrift af hendes journal viser, blev det ikke bevilget. Der står fejlagtigt: af Røde Kors. Det er dog Udlændingestyrelsen, der bevilger den slags. Resultatet er nu adskillige år senere, at bevægeligheden i skulder og arm er stærkt nedsat, og der er daglige smerter. Nu skal der spares endnu mere på sundhedsudgifterne i Røde Kors!

Erik meddelte, at han nu har holdt 68 foredrag om Bedsteforældre for Asyl. Han har bestillinger til 6 mere. Alt i alt regner han med at have talt til 2000 tilhørere.

Stig og Nina berettede om to meget vellykkede demonstrationer d. 1. november, BfA´s  ved Runde Tårn, hvor der samledes underskrifter ind for Børnekonventionens indlemmelse i dansk lovgivning. Ingeborg og Jørgen Gimbels tale herfra kan læses på hjemmesiden. Den anden fandt sted på Nytorv. Her var Gæstfrie i Halsnæs værter, og her talte Nina Lørring for BfA. Desværre er Ninas tale endnu ikke at finde på hjemmesiden*). Vær opmærksom på annoncering af støttekoncert i Gjethuset, Frederiksværk, d. 25. november. Herfra vil overskuddet gå til asylfamilier, især fra Frederiksværk.

Samtlige underskrifter vil blive afleveret til Integrationsminister Manu Sareen på 25 års dagen for tilblivelsen af Børnekonventionen d. 20. november, hvor Ulla Sandbæk har fået foretræde hos ministeren. Samme dag finder et større BfA- arrangement sted i Politikens Hus. Her vil en Politiken journalist være ordfører og forhenværende minister Mette Gjerskov være blandt talerne. Mere om dette arrangement vil blive annonceret i Politiken torsdag og i weekenden.

Nina gjorde opmærksom på, at Mahmoud  - en gammel kending fra Avsntrup -  har skrevet om Bedsteforældre for Asyl i sidste nr. af New Times.

Kort før vi sluttede det to timer lange møde, stillede Stig spørgsmålet, hvad vores gruppe egentlig havde med resten af BfA at gøre. Et spørgsmål vi ofte har stillet os selv i løbet af årene. Vi henviste som det første til, at Nina nu er i Styregruppen. Men det vil nok være en god idé at tænke lidt over det til næste møde, så vi kan sætte en mere tilbundsgående besvarelse på dagsordenen.

Alfred mente, vi burde skabe et større netværk omkring Avnstrup, som vi ellers risikerer at miste forbindelsen til, nu vi ikke står foran centeret længere, og lektiecaféen er lukket. Uwe nævnte, at Røde Kors efterlyser frivillige til fx den café, der er åbnet. En opgave kunne være at sørge for udsmykning af de noget dystre lokaler. Jeg vil tage kontakt til Heiner for at høre, om han ville være insteresseret i at stå for det sammen med beboerne og nogle af os. Måske var det også noget for PIa. Og noget til dagsordenen for mødet i februar.

Næste møde: søndag d. 1. februar 2015 hos Bent og Tove, Lejre Bygade 17.

 

Hanne

*) Ninas tale er efterfølgende kommet på hjemmesiden, klik "BfAere mener" i ovenstående menu (tbl).

 
Referat fra møde i BfA Avnstrup hos Hanne og Uwe søndag d.24 august 2014

Vi var 13 fremmødte omkring bordet

Orientering om BfAs aktiviteter på Folkemødet

Nina fortalte om BfA´s deltagelse på Bornholm. En stor succes med fine resultater i form af 4000 underskrifter for implementering af Børnekonventionen. På næste Stormøde vil vi diskutere hvordan underskriftindsamlingen skal slutte. De tre diskussionsarrangmenter var meget interessante, men især det ene lokale vi havde booket lå lidt for langt væk fra hovedstrøget og havde derfor ikke så mange besøgende. Vi undersøger et muligt samarbejde næste år med dette års naboer – Institur for menneskeretigheder og Ungdommens Røde Kors.
Her i gruppen vil vi forslå at nogle af arrangementerne forsøges gentaget som åbne møder i København, feks i Politikens hus.

Orientering fra møde i Asylforum

Udlændingestyrelsen inviterer 4 gange årligt til information om deres arbejde. Nina deltog denne gang i stedet for Hanne som BfA repræsentant.
Vi fik belyst den seneste udvikling med det store antal asylansøgere der er kommet i løbet af sommeren, primært fra Syrien og Eritrea. Der er/ bliver 4000 nye pladser : et modtagecenter der skal supplere Sandholm beliggende i Helsingør, et center primært for syriske flygtninge placeret på Sønderborg kasserne og et opholdscenter på ” Slottet” i Rønne. De to først skal drives af RK, det sidste i et samarbejde mellem RK og Bornholms Kommune, Desuden er antallet af pladser ved eksisterende centre udvidet, feks på Langeland.
Sagsbehandlingstiden til en endelig afgørelse er pt nede på 77 dage.
Der var desuden orientering fra lederen af landedokumentationen om de aktuelle fact-finding missioner. Rapporterne fra disse kan læses på ” Ny i Danmark ” i løbet af efteråret.
En ny lov fra juni 2014 giver unge udlændinge født i DK mulighed for statsborgerskab uden forgående ansøgning om permanent opholdstilladelse. Folder findes på hjemmesiden.
Vi spurgte til problemer vi har oplevet med ansøgninger om permanent ophold, og fik at vide at der kan opnås dispensation fra nogle af kravene hvis ansøgeren har haft ophold i 8 år og undervejs vist klar vilje til integration.
Vi bad desuden om at få belyst hvordan det går med de sager om opholdstilladelse til børnefamilier, som nu automatisk videresendes fra ministeriet til US. Ved næste møde – november - vil vicedirektøren for Asylafdelingen Lykke Sørensen være til stede og tage sagsbehandlingsspørsmål op.
Erik bad her om at vi skulle kræve at spørgsmål om tortur blev afdækket i de indledende interviews og at behandling blev iværksat.

Beretninger fra Center Avnstrup

Hanne fortalte at de fire BfA´ere der i mange år har drevet lektiecafe i Avnstrup, nu har besluttet at stoppe. Årsagen er primært at der er hurtig udskiftning af beboere, så de ikke har de samme børn mere end et par gange i træk. Desuden er det især små børn fra 0. og 1. klasse der kommer, og det er ikke den aldersgruppe som bedsteforældrene synes de er bedst til at undervise. Før sommeren var der en henvendelse fra nogle unge fra Ungdommenes RK, som måske var interesserede i at lave lektiehjælp, så man kan håbe at de kommer videre med det.
Børn i Avnstrup bliver ikke mere kørt til Lynge for at gå i skole, skolegangen foregår på centret i Dronninglund. Det er lidt kortere køretid, men stadig en lang tur. Der er muligvis ikke flere børn på centret der går i udeskole, kun fra udeboende familier.
De udeboende familier hører nu til center Dronninglund, og skal tage dertil for sundhedsydelser osv.
Erik har fået to nye ” børnebørn ” han besøger, og kan altid videreformidle tøj, legetøj, cykler osv.

Referent Nina Lørring

 


 

 

Referat fra Avnstrupgruppen den 16. marts 2014 hos Tove og Bent i Lejre

Nina refererede fra Møde i Asylforum, som Hanne også havde deltaget i:

Der afventes stadig en afklaring om Sjælsmark som udsendelsescenter. Udlændingestyrelsen forventer, at det kun bliver i ganske korte tid, hvis børnefamilier skal bo der. Kriminalforsorgen vil uddanne personalet på udrejsecentrene. Røde Kors tilbyder at stille med erfarne medarbejdere med knowhow – især med henblik på samarbejde om børnene..

Pt. er her 5200 asylansøger i Danmark. Der er i dag 4 asylkontorer på Sandholm, hvilket bevirker en hurtigere sagsbehandling fra 80 – 37 dage for de Åbenbart grundløse ansøgere. (Afslag kan ikke ankes). Manglen på tolke er afhjulpet ved, at der bruges de samme tolke som hos politiet.

Siden 20.11.13 er der sket en ny praksis for asylansøgere på humanitært ophold, som får afslag på forlængelse af det humanitære ophold, typisk fordi deres medicin nu kan fås i hjemlandet. Deres sag bliver nu automatisk videresendt til Udlændingestyrelsen,  idet de kan søge om ophold efter § 9.c, hvor det nu  ikke er den syge, der er hovedpersonen i sagsbehandlingen, men børnene, deres tilknytning til Danmark, opholdets varighed, ægtefællens arbejde etc., der skal tages hensyn til. Asylansøgere med afslag efter § 9.b overgår dermed  til § 9.c. Ophold gives for 2 år + med henblik på varigt ophold senere. Den sidste sætning vigtig.

24.03 har ”DR2 undersøger” om udsendelse om 2 af os kendte sager.

Birthe fortalte om en person på tålt ophold, som byretten havde frikendt for meldepligt på Sandholm. Anklagemyndigheden ankede og krævede, at han fortsat skulle møde op, men landsretten har nu ophævet denne beslutning, indtil landsretten kan tage stilling til det principielle i sagen.

Ruth har 20.02.14 fået brev fra Ombudsmanden kontor vedrørende klagen over Justitsministeriets langsommelige sagsbehandling. Justitsministeriet bliver bedt om et hurtigt svar eller en begrundelse for forsinkelsen. Ruth vil rykke ministeriet inden for en måned.

Stig omtalte et arrangement på Christiansborg arrangeret af den albanske og engelske ambassadør i Danmark. Omtalte ligeledes at ”Seniorer uden grænser” fejrer 10 års jubilæum og viste os deres medlemsblad.

Erik fortalte om 3 kvinder, der har fået ophold. En i Nykøbing Sjælland, en i Gentofte og en i Ringsted. Den sidste har nu kontakt med Rebeccasøstrene der. Nina vil skabe kontakt til hende i Gentofte. Efterlyste desuden en person, der kan bringe et vigtigt papir fra Teheran til Danmark til hjælp for en iransk bedstemor, der er her med afslag.

Erik efterlyste børnetøj fra 0 – 6 år til de mange små børn, han har kontakt med.

Pia anbefalede tegnefilm af Jannik Hastrup, som kan findes på nettet. Elsebeth og Pia arbejder stadig på at få Helsingør-tapetet ud på bibliotekerne.

Bornholm. Der er planlagt 3 arrangementer, et hver dag. Et om humanitært ophold, et om de meget gamle sager og et om den stramme asylpolitik/værdipolitiske problemstillinger.

Erik efterlyser, at der arbejdes på at få torturofre undersøgt af kvalificerede læger, inden sagen sendes videre i sagsbehandlingen, og at Børnekonventionen indarbejdes i dansk lovgivning. Se desuden derom i referatet fra Stormødet 27.02.14, som Ruth, Karen og Nina deltog i.

Bent omtalte det mulige samarbejde med Red Barnet Ungdom om aktiviteter for børnene på Avnstrup, og at der er ansat en frivillighedskoordinator Signe Pejtersen, som skal dække centrene i Vipperød, Dianalund, Ringsted og Avnstrup

Hanne beslutter dato for næste møde.

Mette

 


 

 

Referat fra Avnstrup, søndag d. 19. januar 2014

Vi var 10, der mødtes hos Karen Mikél. Vi drøftede de store ændringer, der foregår inden for Røde Kors, og som berører asylansøgerne. Der er dels tale om udmøntningen af de omfattende besparelser, der er blevet pålagt Røde Kors, dels er antallet af asylansøgere i centrene faldet dramatisk som også beskrevet i pressen. Det skyldes bl.a. de mange hjemsendelser, der har fundet sted, og den hurtigere sagsbehandling.

Mette og jeg er blevet opmærksomme på, at det ser ud til, at fyringerne blandt medarbejderne betyder, at hidtil lønnet  arbejde i en vis udstrækning skal overtages af frivillige. Noget, den gruppe af frivillige, jeg selv indgik i, som udarbejdede Røde Kors´Asylstrategi for de næste to år, absolut ikke ville medvirke til. Der er nu ikke længere nogen frivilligkoordinator i Avnstrup, funktionen er flyttet til Dianalund. Aktivitetsmedarbejderens område  skal overtages af frivillige, som der - så vidt vi ved - ikke er mange af i Avnstrup plus praktikanter blandt beboerne.

Vi var enige om, at BfA har behov for at få information om disse forhold, og at det derfor ville være en god idé at invitere en af de ledende medarbejdere til at orientere om det til det kommende eller næstfølgende stormøde.

Det meste af resten af det to timer lange møde gik med at drøfte enkeltsager. Ruth var ked af ikke at kunne hjælpe Arman, hvis sag for nylig er blevet fremstillet - ganske vist ret utilfredsstillende - i Lejre Lokalavis. Desuden er hans families situation som udsendelseshindrede skildret i Michala Bendixens Asylcenter Limbo. Arman sidder i kørestol og har mange smerter, han mener ikke, han bliver behandlet så godt som danskere. Han har fået sår af at sidde, og han føler ikke, han får den hjælp, han har brug for. Kan vi gøre noget?

Jeg fortalte om Moussa, som flere kender, men som nu bor i Jylland. Han har fået brev fra Justitsministeriet om, at han ikke længere er berettiget til at få forlænget sit humanitære ophold, fordi den medicin, han får, kan fås i Irak. Hans ældste datter, som er flyttet tilbage til Kurdistan, har dog ikke kunnet opspore den på de 10 apoteker, hun har opsøgt i to store byer. Uwe og jeg har på hans vegne skrevet de "bemærkninger" hertil, som man var berettiget til at indsende inden 14 dage. Det samme har den behandlende psykiater gjort. Historien med medicinen gentager sig altså, jf. familien Al-Selivani,  familien i Havdrup og et par mænd fra forskellige lande på Balkan. Spændende, hvad udfaldet bliver denne gang.

Nina havde dog en positiv historie: En ung mand, som er roma, og som også havde været udsat for forskellige hindringer undervejs, havde omsider efter fem års fast arbejde fået permanent ophold.

Næste møde blev fastsat til søndag d. 16. marts kl. 14 hos Bent og Tove Bardtrum, Bygaden 17 Lejre.

 


 

Referat fra Avnstrup d. 17. november 2013

Vi var tolv, der mødtes hos Ruth i Hvalsø. Første punkt var cirkusforestillingen i Avnstrup søndag d. 24. Vi  aftalte, hvem der vil bage kage. Men jeg fik sagt noget, der viste sig ikke at passe, nemlig at der kun skulle være 25 børn i Avnstrup. Det havde Anne-Mette fra Røde Kors til min forbløffelse oplyst. Ganske vist forsvinder der for tiden en del, som bliver sendt tilbage, og der har været ret få børn i lektiecaféen, men alligevel. Da jeg i mandags talte med Anne-Mette igen, viste det sig, at hun havde ment, der var 25 i den relevante alder, nemlig dem der går i miniklub. Men Astrid Søndergaard og hendes makker vil gerne have børnehavebørn med, bare der er en voksen med også.  Alt i alt skulle der være ca. 100 børn. Det er jo noget helt andet. Hvor mange der kommer til vores cirkusdag, er der selvfølgelig ingen, der ved, men Anne-Mette mente nu, at der med de små nok ville komme ca. 40 - 50. Så der bliver forhåbentlig brug for en hel del kage.

Nina fortalte om den meget rørende demonstration i Havdrup. Der havde været mange fra BfA. Og en fin indsats fra forældre og lærere på skolen. Igen havde det været TV2, der var til stede. Ellers ingen pressedækning, men man kan finde en artikel fra Ekstrabladet på nettet om sagen.

Nina berettede også lidt fra Folkemøde-forberedelserne, nærmere betegnet debatgruppen, hvor hun og Ulla Sandbæk sidder. De har planer om at forsøge at få BfA til at optræde i andre fora, end dem vi selv står for. Fx hos de politiske partier eller hos fx menighedsrådene, der  i hvert fald sidste år var repræsenteret. Det syntes alle var en god idé.

Næste møde i vores gruppe finder sted søndag d. 19. januar kl. 14 hos Karen Mikél, Skjoldnæsvej 21, 4174 Jystrup.

Hanne