Bedsteforældre for Asyl - Logo

Referater fra koogruppen

Referater fra koordinationsgruppemøder

Klik på/ved datoen og du springer til det ønskede referat. Nogle af referaterne vil komme op i et nyt vindue, andre ligger længere nede på denne side.

                      3. april 2024                 3. januar 2024

 12. oktober 2023     23. august 2023      28. marts 2023        4. januar 2023   18. oktober 2022     27. april 2022

8. december 2021       11. oktober 2021    09. august 2021      12. maj 2021       17. marts 2021        16.februar 2021

7. oktober 2020      17. juni 2020    13. maj 2020       14. januar 2020       7. oktober 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------
BfA - Koogruppemøde d. 17. juni 2019. 
Til stede: Mette Roerup, Niels Stephensen, Karin Majgaard, Finn Parbst, Kirsten Bitch og henrik mottlau. Afbud fra Alice Gielfeldt og Gerd Gottlieb.
REFERAT
Finn blev budt meget velkommen

1.  Siden sidst: en del snak om Folkemøde og Krøllebøllerne
2.  Evaluering af sidste stormøde:Laila var en medrivende stemme fra en, der mærker rascisme på egen krop. - I.a.b. til øvrige punkter.
3.  Stormødedagsorden udført
4.  Postmester beder om respons på sine spørgsmål inden 3 dage
5.  Næste møde i koogrp. 7. okt. kl. 11 - Stormøde d. 25. nov. 11-14.30   -   Er noteret i Netværkshusets kalender.
                                                                                                               /hm
------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. marts 2019          10. januar 2019     

5. december 2018     1.oktober 2018     14. august 2018    04. april 2018     10. januar 2018

 

30. oktober 2017   9. august 2017     05. april 2017     

13. december 2016    24. oktober 2016       29. marts 2016     12. januar 2016

 9. oktober 2015        18. august 2015     18. marts 2015

13. december 2014  22. oktober 2014   26. august 2014  7. maj 2014 klik her   18. marts 2014 klik her    19. januar 2014

30. oktober 2013   5. september 2013   8. august 2013   20. februar 2013  30. april 2013

10. december 2012   

----------------------------------------------------------------

Styregruppemøde i Odense

Afsted til Odense var : Ole Bergmann, Henrik Mottlau, Kirsten Bitsch, Susanne Graae,  Niels Stephensen , Ulla Sandbæk og Lissie Thording og Alice Gielfeldt.

Efter en fin køretur fra Hellerup til Odense Grønttorv deltog vi i lørdagsdemoen sammen med nogle af støtterne fra Fyn ved at dele deres egne fine oplysningssedler ud til de mange fynboer, som denne lørdag kom til det overdådige grønttorv. Bagefter kørte vi ud til Lissies hus og fik en meget dejlig og righoldig julefrokost. Godt fyldt op kunne vi så gå i gang med mødet.

Dagsorden.

ad.1. Valg af ordstyrer og referent : Kirsten B og Alice G.

ad. 2. Meddelelser, siden sidst  : se næste punkt.

ad. 3. Orientering om Høring på Christiansborg :  der var ikke så meget at sige til dette punkt, dels bliver det omtalt i referatet fra stormødet og dels var det ikke så interessant for os, det bedste var rapperen Per Vers.

ad.4. Status på Odensegruppen  v. Lissie Thording:  Der blive afholdt demo på Grønttorvet hver anden lørdag, men det er svært at synes, at det er dejligt. Der vil blive afholdt et møde, hvor det skal diskuteres, hvordan motivationen kan øges. Det er også svært, at fremmødet til de arrangementer, der har været afholdt, er så ringe.

ad.5. Gæstfri i Rudersdal v. Henrik M. : Kommunen har taget initiativ til et møde om, hvordan man kan aktivere kontakten mellem flygtninge og borgere. Der blev nedsat forskellige grupper på mødet : en styregruppe, en taskforcegruppe og flere andre. Henrik er gået med i en af dem. Hvad kan jeg gøre andet end at pippe? spurgte han. Det mente gruppen nok at han kunne. Det blev til en snak om flygtningepolitik i de enkelte kommuner, som opretter flygtningecentre og måske også støtter etablering af grupper, som den i Rudersdal. Her er der en mulighed for gennem kommunen at holdningsbearbejde  og knytte kontakter mellem flygtninge og borgereog her vil vores erfaringer kunne bruges. Kontakt til den enkelte kommunes frivillighedscenter, blev nævnt som en mulighed for at finde borgere, som kunne akt iveres mht flygtninge. Tænk over det, som Ole sagde.

ad.6. Stormøde generelt : 

Hvor holder vi dem ? Alle er enige om, at det vil være bedst at bevare kontakten til begge de to bofællesskaber, som vi hidtil har brugt, nemlig : Bakken i Humlebæk og Sættedammen ved Hillerød samt også at bruge Trampolinhuset. Dvs. at vi vil bruge alle tre steder på skift.
Husk at efterlyse kørelejlighed for dem, der har lang eller besværlig transport.

Næste stormøde torsdag d. 5. februar : Trampolinhuset

Forårsmøde onsdag d. 6. maj : Humlebæk , Kirsten B. laver aftale.

Efterårsmøde mandag d. 14.sept.: Sættedammen.

Vintermøde torsdag d. 12.nov. : Trampolinhuset.

Alle møderne afholdes indenfor tidsrummet kl. 11 - 15.

Dagsorden til stormøderne: Det bliver aftalt på styregruppens møde inden samt hvem der skal være ordstyrer og referent.

Ideer til oplægsholdere:

 - en fra Trampolinhuset, som vil fortælle om stedet - ?

 - en fra udsendelsescentret i Sjælsmark : " Hvad er tanken bag ? "

 - kriminalforsorgsforeningen : John Hatting – Lissie Th. spørger ham,

 - udlændingestyrelsen

 - en eller flere personer fra Malmö, som kan tegne et billede af de svenske forhold.  Ole B.

 - en politiker fra Hørsholm " Hvorfor så negativ overfor gruppen af flygtninge?" Ole B. Forsøger kontakt

ad.7. Stormødet d.5.2. kl. 11 – 15 i Trampolinhuset

 - Ulla S. spørger Knud V. om han vil være ordstyrer, Alice G. vil gerne skrive referat, Nina L. tager kontakt til huset og aftaler alt det praktiske,

- Forslag til dagsordenspunkter :

       Bornholmergruppen orienterer om tema, events og økonomi

       godkendelse af regnskab for 2014

       budget 2015

       fundraising

       kommende stormøder

 - Tema for mødet :se under pkt. 6.

ad. 8. Folkemødet på Bornholm 2015.

 - Ole B. vil indkalde til møde midt i januar i Trampolinhuset og vil invitere dem der var med sidste år samt opfordre flere til at komme med i gruppen.

 - transport og overnatning er der ikke styr på endnu,

 - økonomi : sidste år kostede det 50.000 kr, men vi regner med at det bliver billigere i år, fordi vi ikke skal ud og leje lokaler til events, men kan låne vores "naboers" telte,

 - i tænkeboks vedr. temaet i år - jævnfør debat på stormødet d.2.12.2014.

 - hvem orienterer på stormødet d. 5.februar ?

ad.9. Næste styregruppemøde før maj-mødet, som også er generalforsamling.

 - Datoen bliver onsdag d. 18.marts hos Ninna L,

 - Henrik M laver dagsorden.

Alice

 

 

 

Møde i BfAs styregruppe den 22. oktober 2014

til stede: Nina Lørring (værtinde), Ole Bergmann, Kirsten Bitsch, Ingrid Hjarnaa,  Lissie Thording, Henrik Mottlau, Niels Stephensen, Ulla Sandbæk, Alice Gielfeldt (ref.) afbud: Susanne Graae 

Der var ikke udsendt en dagsorden i forvejen, så i fællesskab blev den skabt på mødet. 

1.   Der er 2 demonstrationer d. 1. november.

For at undgå et sammenfald med de to demoer blev det besluttet, at vi flytter vores starts-tidspunkt en time dvs. til kl. 12.00 - 13.30 ved Rundetårn og bagefter kan de, som ønsker det vandrer til Nytorv ( ændret fra Christiansborg Slotsplads), hvor Gæstfri i Halsnæs har en demo kl. 14.00 - 16.00. Vi står ikke som anbefalere hos dem, men vil gerne reklamere også for deres demo. Vi er blevet spurgt om der var en fra BfA, som ville holde en tale. Ninna Lørring lod sig overtale; men også Leif Bork blev nævnt som mulighed. 

2.   Konferencen: Høring om børnsrettigheder i Danmark d. 6. nov. afholdt af  Børnesagens Fællesråd.

Ulla Sandbæk og Lisssie Thording ville gerne deltage, og der var enighed om, at BfA betaler deltagergebyret kr. 595. 

3.   Næste stormøde d.2. dec. kl. 11–15 i fælleshuset i Sættedammen, Ny Hammersholt syd for Hillerød.  - som I har set andetsteds, så er det allerede på plads.

Vi talte om også om de to følgende stormøder og følgende steder og datoer blev nævnt: Det nye Trampolin-hus i NV en torsdag i februar 2015 d. 5.2. Eller d. 26.2.

Nina Lørring undersøger denne mulighed. 

I Sættedammen, Ny Hammersholt April 2015 d. 13.4., 20.4. eller 27.4.  

4.   Penge til asyl-børn: Der er blevet samlet penge 4.100 kr ind ved et guldbryllup og de penge skal gå til asylbørn. Nina vil kontakte Trampolinhuset for at høre, om der kan blive holdt en fest f.eks. til fastelavn for asylbørn. Andre gode forslag modtages gerne! 

5.   Odense søger om 6.000 kr til dækning af en del af udgifterne ved debatmøde om Børnekonventionen d. 8. okt. Det blev bevilliget.

6.   Aflevering af underskrifterne  Der var mange forslag om, hvornår og hvordan vores underskrifter skulle afleveres. Der var enighed om, at de burde afleveres op til 25 års- dagen, hvor der er et arrangement, dvs. de skal forsøges afleveret et par dage FØR til Manu Sareen d. 17./ 18. /19. november medet følgebrev. Ulla ringer til minister-sekretæren for at forsøge at få foretræde. Desuden skal der i den forbindelse sendes en pressemeddelelse samt tages et foto. 

7.   Dagsorden til stormøde d. 2. dec.

Ordstyrer:  Knud Vilby blev foreslået - og har allerede sagt ja. 

Referent : Alice Gielfeldt

Forslag til emner:

Næste styregruppemøde 13. dec. i Odense afgang kl. 7.30. fra Hellerup Station, den store parkeringsplads

- vi deltager i Fyngruppens lørdagsdemo.

 Alice/hm

 

 

Referat fra Styregruppemøde d. 26. 08 2014

Til stede: Susanne Graae, Ole Bergmann, Nina Lørring, Alice Gielfeldt, Ulla Sandbæk,
Lissie Thording, Henrik Mottlau (ref.)

A. Stormøde afholdes torsdag d. 18. sep. kl. 11 – 15 i Humlebæk
med mindst følgende punkter:

mødeleder Knud Vilby (Nina tjekker) - ref. Alice Gielfeldt med en hjælper

1. Demo Sandholm ændres til 2. og 4. søndag fra og med oktober måned
2. Status for økonomi
3. Hvad gør vi med underskrifter? Hvem gør det?
4. Åge Kramp fortælle om udlændingeret og familiesammenføring
Ole spørger om han kan.
5. Bente Rich om Servicelovens forringelse
6. Forslag om offentlige debatmøder - som det i Århus
7. Godkende forslag om de 10 bud
8. Næste stormøde tirsdag d. 2. dec. - Hvor?

Ole færdiggør dagsorden og indkalder

B. Nina refererer om de mange centre, der oprettes
Asylforum (Udlængestyrelsen) holder møder, hvor der orienteres.
Denne gang om nye centre bl.a. i Helsingør, Sønderborg Kaserne og på Bornholm.
Der mangler 4.000 pladser. Sjælsmark er ikke opgivet.
Nina vil gerne være tovholder og skrive i lokalpressen

C. Lissie fortæller fra Fyngruppen, at man synes problemerne er større end nogensinde
og at man savner BfA's stemme. Foreslår et medieudvalg.Sættes på stormøde

D. Jørn og Bente opfordres til at lave BfA's høringssvar til Serviceloven

E. Henrik forelagde vor økonomi, der godkendtes tilligemed
diverse mindre beløb, der endnu ikke er udbetalt.

F. Alice Gielfeldt påtager sig at skrive Styregruppens dagsordner

Næste møde 22.okt. kl. 10-12 hos Nina, adresse Ole Bruunsvej 5 A, 1. 2070 Charl.

/hm


Referat af BfA Styregruppemøde 19. januar 2014 i Hillerød


Til stede var hele styregruppen.     

1. Sus Rostrup blev mødeleder og Ole Bergmann referent.

2. Opfølgning på stormødet 3.12.13.
Der er ikke flere flyers, og det blev drøftet, hvordan vi får tilvejebragt nye. Jørgen Kirkegaard, Ulla Sandbæk og Henrik Mottlau tager sig opgaven på. Det blev besluttet at forsøge med lidt billigere løbesedler med sort tryk evt. på farvet papir. Det blev fremhævet, at positive udsagn er vigtige og ligeledes, at det fremgår, at man kan ”gøre noget” og hvordan. Her blev facebookgruppen ”Bedsteforældre for Asyl” og hjemmesiden fremhævet som muligheder. Referatet fra stormødet er lettere revideret. Det lægges på hjemmesiden men udsendes ikke igen via kontakt.

3. Næste stormøde. Vi enedes om følgende punkter til det kommende stormøde torsdag, den 27. februar kl. 11-15 på Bakken i Humlebæk:

- Forslag fra Kongelunden om deltagelse i ”fejringen” af FNs børnekonvention senere på året. Vi drøftede, om vi kunne få en jurist til at gennemgå de   relevante konventioner og beskrive de oplevede vanskeligheder med at få dem implementeret i dansk lovgivning.
- Mundtlig forelæggelse af forslag om ændret sammensætning af styregruppen med repræsentation fra de forskellige ad hoc-grupper. Hvis der er opbakning til forslaget, forelægges et regulært forslag på stormødet den 27. maj.
- BfAs interesseområde.
- Regnskab. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013.
- Rapporter fra grupper.
- Bente Rich har rådighed over endnu en tankevækkende film, som vi efter visningen på stormødet, eventuelt kan lægge på Youtube med links fra hjemmeside og facebook.

Vi spørger Knud Vilby, om han igen vil være mødeleder.     Referent: Jørgen Kirkegaard.

4. Høringssvar.
Ole Bergmann vil tage sig af et udkast til høringssvar vedr. Ændringerne til Udlændingeloven.
Vil også fremover sørge for at koordinere evt. høringssvar.

5. Opfølgning på opfølgningsmøder.
Der forberedes et offentligt møde i Odense den 29. marts. Der vil foreligge nyt efter 20. februar. Per Husfeldt har givet tilsagn om at være konferencier.

6. Økonomi.
Årsregnskabet opstilles som tidligere. Kassebeholdningen ved årets begyndelse er beskedne kr. 10.000.
Der er et stærkt behov for en intensiveret fondsansøgning, evt. hos fagforbund.

7. Henvendelse om frivillig arbejdskraft.
Auricia Tamasweet har tilbudt engelskundervisning for asylansøgere. Vi vil knytte kontakt til Trampolinhuset.

8. Eventuelt.    Kommende stormøder:                    Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 11    Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 11
                       Kommende styregruppemøder:   Tirsdag, den 18. marts 2014 kl. 10 på Hansensvej i Hillerød
/ref.: OB

------------------------

Referat af BfA Styregruppemøde 30. oktober 2013 i Hillerød

Til stede var ved mødets begyndelse hele styregruppen, bortset fra Lissie Thording, som af gode grunde (orkanens eftervirkninger) kom kl. 11.

1. Sus Rostrup blev mødeleder og Ole Bergmann referent.

2. Opfølgning på stormødet
Susanne Graae efterlyste klarere forklaringer på forholdet mellem støtteforening, styregruppe, grupper og aktive. Vi diskuterede en eventuel ændring af strukturen, således at styregruppen kunne komme til at bestå af repræsentanter for grupperne såsom hjemmesidegruppe, demonstrationsgruppe, pressegruppe, lægegruppe m.fl..

3. Næste stormøde.
Vi enedes om følgende punkter til det kommende stormøde:
tirsdag, den 3. december kl. 11-14.30 på Bakken i Humlebæk:
- Tilbagemelding fra grupper nedsat på sidste stormøde.
- Forslag om nedsættelse af hjemmesidegruppe.
- Opfølgning på demonstrationen mod tvangsudvisning af svært psykiske syge, reelt ophør af forlængelse af humanitært ophold den 1. november 2013.

 

Hvad gør vi derefter?
- Evt. indlæg af Helge Nørrung (Jørgen Kirkegaard spørger), Thomas Gammeltoft-Hansen (Susanne Graae spørger) eller en anden udlændingeadvokat.
- Bente Richs film skal vises igen MED LYD. (Ole Bergmann tager ansvar for den detalje)
- En diskussion af mødested (Humlebæk og/eller København) og mødetidspunkt.
- Økonomi forelægges i kort form. Evt. indsamling.
Vi spørger Knud Vilby, om han vil være mødeleder. Referent: Jørgen Kirkegaard.

4. Økonomi.
Kassebeholdningen var 21.000. Der er siden udbetalt til:     Fynsgruppens teaterprojekt kr. 5.000.
Der gives en ramme på kr. 3.000 til demonstrationen den 1.11.13.

5. Langelandsgruppens ansøgning  Der blev bevilget kr. 5.000 til juletræsfesten.

6. Fynsgruppens ansøgning.  Blev behandlet under 5.

7. Meddelelser, opfølgning, orientering.
Det blev aftalt, at Ulla Sandbæk foreslår svar på henvendelser til styregruppen. Styregruppen kan godkende ved ikke at svare indenfor fristen.
 
Kommende stormøder:   Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 11     og    Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 11

Kommende styregruppemøder:       Torsdag, den 9. januar 2014 kl. 10 på Hansensvej i Hillerød

8.   Eventuelt

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Referat fra møde i Styregruppen torsdag d. 5 september 2013.

  Pkt.1: Valg af mødeleder og referent: Sus Rosbæk og Per Husfeldt

  Pkt.2: Stormødet d. 30 september:    Sus har fremsendt forslag til dagsorden, Ordstyrer accept fra Knud Vilby. Referent: accept fra Jørgen Kirkegaard.

  Velkomst ved Gerda Herbøl.

  Dagsorden sendes ud med opfordring til at nogle i lighed med tidligere møder kommer med brød – kager – o.a.

 1. Folkemødet. Ole Bergmann refererer om vores arrangement. Drøftelse af næste års deltagelse, planlægningsgruppe, økonomi. Det er allerede nu anslået, at omkostningerne næste år kan løbe op i 50.000 kr. UPS!!

 2. Aktuel situation på asyl- og flygtningeområdet. Mht ERPUM projektet vil en redegørelse om dette blive lagt ud på hjemmesiden. Man kan så komme med kommentarer eller spørgsmål til dette under mødet.

 Ulla Sandbæk har talt med Bente Rich, som har en film fra 2005 omhandlende børnefamilier. Denne film er i dag relevant i forbindelse med planlægningen af Sjælsmark Kaserne som opsamling af kvinder og børn i udsendelsesposition. Vi frygter, at Sjælsmark Kaserne bliver en forlængelse af Ellebæk Fængslet. Filmen varer ca. en halv time. Oplæg ved Bente Rich.

  Per spørger Jørgen Gimbel om han kan sige noget om tvangsudvisningerne, som er tiltaget betydeligt i antal. Evt. henvise til en anden. Jørgen mener ikke, han ved tilstrækkeligt om dette emne, men vil prøve at finde en anden.

  Drøftelse om en høringsgruppe, men det vedtog vi at udskyde til forårsmødet.

 3.Hjemmesiden: kalenderen fungerer godt. Henrik Mottlau synes, der mangler lidt pep, humor og nogle billeder.      Blikfang?   Aktiviteter?   Gaver?

  4.       Økonomi: ved Henrik Mottlau.
           Skal der etableres en fundraising gruppe?  Oplæg ved Ulla Sandbæk.

 

5.          Valg af 2 nye medlemmer til styregruppen. Vi blev enige om at spørge Susanne Gråe og Jørgen Kirkegaard. Susanne vil gerne - mangler svar fra Jørgen endnu.

 

Ny formand for støtteforeningen: Ulla Sandbæk.

Pkt. 3. Økonomi: Lissie Thording nævnte, at man i Odense gerne ville støtte World Education Association med 5000 kr. Man må prøve at søge, men beløbet virker ikke skræmmende. Det gør til gengæld beløbet på 50.000 kr. som det forlyder, at man gerne vil have til næste års Bornholm møde. Planlægningsgruppen må forsøge at spænde livremmen ind.

  Henrik Mottlau vil afrapportere til Caroline Amaliefonden.

  Pkt. 4: Verdenskulturcenteret afholder en temadag om børn på flugt. Jørn Nerup skal tale i den anledning. Dato: 15 september kl. 10-18

   Dato for næste Stormøde: 14 november. Sted? Ulla Sandbæk undersøger lokalemulighed.

  Dato for næste møde i Styregruppen: 7 oktober kl. 10 hos Per Husfeldt

  --------------------------------------------------------------

 

 Referat af styregruppemøde d. 8. august 2013.  
Til stede: Ole Bergmann, Ingrid Hjarnaa, Henrik Mottlau, Sus Rostrup, Ulla Sandbæk, Per Husfeldt og Lissie Thording.

 

1. Valg af mødeleder: Sus Rostrup og referent: Lissie Thording

 Dagsorden var meget omfattende, så vi besluttede at behandle punkterne 2, 4 og 5. Desuden talte vi om lægegruppens kronik. De ikke behandlede dagsordenpunkter udsættes til næste møde.

 

2. Hjemmesiden bør bringes til at fungere snarest muligt.
Mails modtages på ny mailadresse: styregruppen@bedsteforældre for asyl.dk
Modtagne mails sendes til hele styregruppen, men Ulla Sandbæk tager ansvar for at besvare eller videresende henvendelser.

 

Ole Bergmann sender referater videre til kontaktpersonerne

 

3. opfølgning på stormødet 6. juni   -   udsat

 

4. Planlægning af stormødet, der er udsat til 30.september kl. 11-15 og holdes adressen Bakken 19 i Humlebæk. -  herunder drøftelse af    henvendelsen fra Ungdommens Røde Kors vedr. etablering af Børnebørn for Asyl samt  

 

Forslag til dagsordenpunkter:

Valg af ordstyrer og referent   

Karen Vad refererer som kontaktperson

Kriterier for, hvad der skal være på hjemmesiden

Kriterier for tildeling af midler fra BfA

Situationen nu - hjemsendelser - hvad kan vi gøre - skal vi nedsætte en brainstormgruppe?

Dagsordens punkt 5: Økonomi

Til rådighed er nu 23000 kr. + indsamlede midler fra diverse arrangementer 1418 kr.

CarolineAmaliefondens gave er fordelt. Enighed om at vi burde søge flere midler. Hvem kan og vil?

 

6. ERPUM-projektet (jf. indlæg fra Red Barnet i Sandholm 2. juni, vedhæftet referatet - der har også været omtale i Politiken 1. aug.)  -  udsat

 

7. Høringer, humanitært ophold mv. - hvem kan vi trække på, når BfA opfordres til at være aktive i forbindelse med sådant (jf. henvendelsen fra Gerd Gotlieb, og opfordringen fra Sandholm den 21.7 om humanitært ophold)   -   udsat

 

8. Meddelelser mv.:  Folkemødet på Bornholm - deltagelse næste år, planlægningsgruppe   -   udsat 

<p style="color: #000000; direction: ltr; font-size: 11pt; margin: 0; font-family: 'Arial'; padding: