Bedsteforældre for Asyl - Logo

Foreningen til Støtte for BfA

                Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl

Vedtægter, klik her     -   CVR-nr, klik her    Bestyrelse og medlemmer, klik her     Generalforsamlinger, klik her 

      OBS.  Styregruppen skifter d. 14, feb. 2018 navn og hedder herefter Koordinatonsgruppen

 

Vedtægt for Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl

CVR 3467 7719

 1. Navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Foreningen til Støtte for Bedsteforældre for Asyl (i det følgende ”Foreningen”).
      Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens formål er at yde regnskabsmæssig bistand til Bedsteforældre for Asyl (i det følgende
  kaldet BfA), herunder at sørge for fyldestgørende bogføring af donationer, hædersgaver, individuelle
  bidrag etc. og at påse, at disse midler anvendes i overensstemmelse med donorernes intentioner.

  samt at sørge for betaling af udgifter, som BfA eller lokale BfA-grupper vedtager at afholde såvel i forhold til
eksterne leverandører som til aktiviteter for beboere i asylcentrene m.fl.

 1. Medlemskab og repræsentation

 2.1 Medlemmer af Foreningen er de til enhver tid af et stormøde valgte medlemmer af BfA’s Styregruppe.

 2.2 Lokale repræsentanter eller enkeltpersoner fra BfA kan – efter forudgående tilmelding – frit deltage
   i Styregruppens møder, dog uden stemmeret.

 1. Bestyrelse

3.1 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
3.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
3.3 Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage vederlag for deres arbejde.

 1. Bestyrelsesmøder

4.1 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange om året.
4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
4.3 Der udarbejdes et referat over bestyrelsens beslutninger.

 1. Tegningsret og hæftelse

5.1 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.                                               
5.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den Foreningen til enhver tid tilhørende formue.
      Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 1. Generalforsamling

6.1 Bestyrelsen udarbejder årsberetning og regnskab, der fremlægges til godkendelse på et Stormøde,
     før det forelægges til endelig vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling senest den 15. maj.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent                                                                                                       

 2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og -regnskab

 3. Valg af bestyrelse

 4. Valg af revisor

 5. Eventuelt

6.2 På de ordinære generalforsamlinger træffes beslutninger med simpel stemmeflerhed. Beslutning
      om vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

6.3. Beslutning om opløsning af Foreningen kan kun træffes efter forudgående indstilling på et Stormøde.

 1. Regnskab og Økonomi

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.2 Ved Foreningens stiftelse overdrager BfA sine økonomiske aktiver til Foreningen til administration
      i overensstemmelse med formålsparagraffen.

 1. Foreningens opløsning.

8.1 Såfremt Foreningens virke ikke længere findes formålstjenligt, og der på et Stormøde afgives indstilling
     herom i overensstemmelse med § 6.3, opløses Foreningen.
8.2 Det påhviler herefter bestyrelsen at udarbejde et afsluttende regnskab og at påse, at alle resterende
     øremærkede midler anvendes i overensstemmelse med de oprindelige donorers intentioner.
8.3 Såfremt der herefter stadig er midler tilbage, kan disse tilbagegives til BfA, såfremt bevægelsen endnu
     er aktiv. Er dette ikke tilfældet, skal bestyrelsen sørge for, at midlerne gives til en forening/bevægelse
     /institution, hvis formål er at arbejde for asylsagen.
8.4 Den endelige opløsning kan ikke finde sted, før den samlede kapital er bortgivet i overensstemmelse
      med det i stk. 2 og 3 anførte.

 -  vedtaget på stiftende generalforsamling i Hillerød d. 10. december 2012

 sign. Ole Bergmann - Ingrid Hjarnå - Per Husfeldt - Henrik Mottlau - Arne Normann

Sus Rostrup - Ulla Sandbæk - Lissie Thording - Anne-Marie Vind Andreasen

 

Bestyrelse og medlemmer

Formand: Mette Roerup     -      Kasserer: Henrik Mottlau     -      Sekretær: Alice Gielfeldt

Medlemmer: De på stormøde valgte medlemmer af BfA’s Koordinationsgruppe -  medlemmer, klik her.

---------------------------------------- 
Generalforsamlinger 

Referat af generalforsamling afholdt d. 28. april 2022
deltagere: Mette Roerup, Gerd Gottlieb, Ulla Sandbæk, Lilian Pagsberg, Finn Parbst, henrik mottlau (referent)
ikke medlem:  Else Lidegaard              
ikke til stede: Alice Gielfeldt, Kirsten Kjær, Carl Christian Timmermann, Birgitte Kjersgaard
1. Valg af dirigent. Mette valgt.
2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2021.  Beretningen blev godkendt
Det reviderede regnskab - godkendt på Stormøde d. 1. feb. 2022, desværre ikke nævnt i referat -  blev herefter formelt vedtaget. 
3. Valg til bestyrelse.   Alle valg er genvalg: formand Mette, sekretær Alice, kasserer henrik
4. Valg af revisor. Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt.
5. Eventuelt. Der var intet under dette punkt
sign. Mette Roerup, dirigent og formand

------------------------------------------------------
Generalforsamling 13. maj 2020 - Referat
----------------------------------------------------
Referat af generalforsamling d. 20. marts 2019

deltagere: Mette Rorup, Henrik Mottlau, Karin Majgaard, Kirsten Bitch og Niels Stephensen
afbud fra: Ole Bergmann, Gerd Gottlieb, Alice Gielfeldt, Carl Christian Timmermann og Birgit Skovmand

1. Valg af dirigent: Mette Roerup blev valgt
2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2018:     Årsberetning godkendt 
Det reviderede regnskab, der er godkendt på Stormøde d. 6. feb. 2019, blev derfor formelt vedtaget.
3. Valg til bestyrelse:  formand Mette Roerup, kasserer Henrik Mottlau og sekretær Ole Bergmann blev genvalgt.
4. Valg af revisor: Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt.
5. Eventuelt: Der var intet under dette punkt
sign. Mette Roerup, dirigent                 Referent henrik mottlau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen til Støtte for Bedsteforædre for Asyl Generalforsamling d. 4. april 2018 

deltagere: Mette Rorup, Henrik Mottlau, Birgit Skovmand, Gerd Gottlieb, Karin Majgaard,
Carl Chrisntian Timmermann, Alice Gielfeldt.
afbud fra: Ole Bergmann og Kirsten Bitsch

1. Valg af dirigent: Mette Roerup blev valgt

2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2017: 

Årsberetning godkendt
Det reviderede regnskab, der er godkendt på Stormøde d. 1. feb. 2017,
blev derfor formelt vedtaget.

3. Valg til bestyrelse: 

formand Mette Roerup, kasserer Henrik Mottlau og sekretær Ole Bergmann blev genvalgt.

4. Valg af revisor: Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt.

5. Eventuelt: Der var intet under dette punkt

sign. Mette Roerup, dirigent                              Referent henrik mottlau

-----------------------------------------------------------------

Foreningen til Støtte for Bedsteforædre for Asyl Generalforsamling d. 5. april 2017

til stede: Ole Bergmann, Ingeborg Gimbel, Lissie Thording, Niels Stephensen, 
Karin Majgaard og Alice Gielfeldt. 

Der var afbud fra de øvrige.

1. Valg af dirigent: Ole Bergmann blev valgt

2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2016: 

Årsberetning godkendt
Det reviderede regnskab, der er godkendt på Stormøde d. 1. feb. 2017,
kunne trods kassererens fravær derfor formelt vedtages

3. Valg til bestyrelse: 
formand Mette Roerup, kasserer Henrik Mottlau (in absentia)og sekretær Ole Bergmann blev genvalgt.

4. Valg af revisor: Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt.

5. Eventuelt: Der var intet under dette punkt

sign. Ole Bergmann, dirigent

                                                                                                                  referent Ole Bergmann

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen til Støtte for Bedsteforædre for Asyl   -   Referat af Generalforsamling d. 29. marts 2016

Til stede: Niels Stephensen, Henrik Mottlau, Lissie Thording, Nina Lørring, Kirsten Bitsch, Karin Majgaard,
Mette Roerup, Alice Gielfeldt og Ole Bergmann                                                        Afbud: Ingeborg Gimbel

Dagsorden iflg. vedtægt

1. Valg af dirigent: Ole Bergmann blev valgt

2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2015:    Årsberetning godkendt
Det reviderede regnskab, der er godkendt på Stormøde d. 22. feb. 2016, kunne derfor formelt vedtages

3. Valg til bestyrelse:
Ny formand Mette Roerup med tak til afgående Ulla Sandbæk
kasserer Henrik Mottlau og sekretær Ole Bergmann blev genvalgt

4. Valg af revisor: Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt

5. Eventuelt: Der var intet under dette punkt

sign. Ole Bergmann, dirigent                                                                           Referent henrik mottlau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen til Støtte for BfA - Generalforsamling d. 18.marts 2015
Til stede: Ulla Sandbæk, Niels Stephensen, Henrik Mottlau, Kirsten Bitsch, Lizzi Thording, Nina Lørring, Ingrid Hjarnaa,
Susanne Graae og Alice Gielfeldt

Dagsorden iflg. vedtægt
1. Valg af dirigent: Henrik Mottlau blev valgt
2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og regnskab for 2014:     Årsberetning godkendt
Det reviderede regnskab, der er godkendt på Stormøde d. 5. feb. 2015,  kunne derfor formelt vedtages
3. Valg af bestyrelse: formand Ulla Sandbæk, kasserer Henrik Mottlau og sekretær Ole Bergmann (in absentia) blev alle genvalgt
4. Valg af revisor: Sven Broberg genopstillede og blev genvalgt
5. Eventuelt: Der var intet under dette punkt

sign. henrik mottlau, dirigent                  referent Alice Gielfeldt

---------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen til Støtte for BfA afholdt generalforsamling d. 18.marts 2014

1. Valg af dirigent    -    Sus Rostrup blev enstemmigt valgt som dirigent

2. Fremlæggelse og vedtagelse af årsberetning og årsregnskab.
Årsregnskabet var i overensstemmelse med vedtægternes §6.1 blevet forelagt og enstemmigt
vedtaget på stormødet i Bedsteforældre for Asyl den 27.februar.
Både årsregnskab og årsberetning blev enstemmigt vedtaget.

3. Valg af bestyrelse
Alle 3 medlemmer af den nuværende bestyrelse, formand Ulla Sandbæk, kasserer Henrik Mottlau
og sekretær Ole Bergmann, var villige til genvalg og blev enstemmigt genvalgt

4. Valg af revisor
Den nuværende revisor Svend Broberg var villig til at fortsætte, hvad der var enstemmig tilslutning til

5. Eventuelt
Der var intet under dette punkt