Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfA's 8 krav tll dansk Asylpolitik

8 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK  -  maj 2019

  

1. Danmark skal efterleve ånd og bogstav i alle internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

2. Menneskerettighedskonventionens bestem- melser om familiens enhed skal respekteres. 

3. Barnets tarv skal i alle asylsager sikres gennem selvstændig sagsbehandling. 

4. FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning. 

5. Uledsagede børns ret ifølge Børnekonventionen til hurtig familiesammenføring skal respekteres. 

6. Efter 6 måneder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfundet, arbejde og uddanne sig.
    Børn skal tilbydes normal skolegang. Alle skal omfattes af sygesikring og serviceloven.
 

7. Afviste asylansøgere (herunder børn og børnefamilier),
    som ikke kan udsendes inden 6 mdr. efter afslag på asyl, skal gives opholdstilladelse. .
8. Udrejsecentrene Kærshovedgaard og Sjælsmark skal lukkes. Lindholm må aldrig etableres.

 

vedtaget på STORmøde d. 14. maj 2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BfA’s 10 KRAV TIL DANSK ASYLPOLITIK - revideret maj 2018 

 

1. Danmark skal efterleve ånd og bogstav i alle de internationalekonventioner, som Danmark har tiltrådt.

2. Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om familiens enhed skalrespekteres. 
    Barnets tarv skal i alle asylsager sikres gennem selvstændig sagsbehandling.

3. FN’s Børnekonvention skal indskrives i dansk lovgivning. 

4. Uledsagede børns ret til hurtig familiesammenføring skal respekteres.  

5. Udlændingestyrelsens behandling af asylsager skal effektiviseres,kvalitetsikres og afsluttes hurtigt. 

6. Flygtningenævnet skal fungere uvildigt og uden vilkårlighed.  

7. Efter 6 måneder i en asyllejr skal asylansøgere ud i samfundet, arbejdeog uddanne sig.
    Børn skal tilbydes normal skolegang. Alle skal omfattes af sygesikring og servicelov.

8. Afviste asylansøgere, som ikke kan udsendes i løbet af 6 mdr. efter afslag på asyl, skal gives opholdstilladelse.  

9. Afviste børn og børnefamilier som ikke kan udsendes 6 mdr. efter afslag påasyl, skal gives permanent opholdstilladelse. 

10. Udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark skal lukkes.

 

                                                                       vedtaget på STORmøde d. 30. maj 2018; men skal revideres til næste folder

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedsteforældre for Asyls 10 krav til dansk asyl- og flygtningepolitik.  (In English)

Flygtninge er mennesker i fare og nød. De har brug for beskyttelse og kan ikke underkastes de krav, Danmark stiller til indvandrere. Bedsteforældre for Asyl har 10 krav til dansk asyl- og flygtningepolitik:

1.På asyl- og flygtningeområdet skal Danmark overholde alle de konventioner og aftaler, som Danmark har underskrevet, og som skal sikre kvinder, mænd og børns personlige frihed, værdighed og velfærd.

2. Menneskerettigheds- og Børnekonventionens bestemmelser om, at familier ikke må splittes, skal overholdes. Barnets tarv skal sikres gennem selvstændig sagsbehandling.

3. Institut for Menneskerettigheder skal som uafhængig instans kontrollere, at konventioner, som Danmark har underskrevet, overholdes.

4. Flygtningenævnet skal sammensættes, så det sikrer dets uafhængighed af regeringen. Nævnet skal respektere FN’s henstillinger, og dets afgørelser skal kunne ankes til domstolene.

5. Ved ankomsten foretager politiet kun personregistrering. Derefter skal asylansøgere have en uvildig vejledning i dansk asylprocedure under medvirken af kvalificeret tolk, der ligeledes medvirker i den fortsatte asylproces.

 6. Hvis asylansøgeres sagsbehandling ikke er afsluttet inden 18 måneder efter ankomsten, skal de have opholdstilladelse. Hvis afviste asylansøgere ikke kan hjemsendes i løbet af 18 måneder efter afslag, skal de have opholdstilladelse. Fristen for sagsbehandlingstiden i hvert enkelt led skal overholdes.

7. Efter 6 måneder i et asylcenter skal alle asylansøgere  kunne flytte ud i samfundet, arbejde og uddanne sig. De skal være omfattet af sygesikring og af servicelovens bestemmelser. Børn skal straks efter ankomst sikres adgang til normal skolegang og uddannelse.

8. Asylansøgere og afviste asylansøgere skal ikke kunne frihedsberøves administrativt eller fængsles uden dom.

9. Som en fast procedure i asylbehandlingen skal  sundhedspersonale tilbyde screening for torturfølger. Torturofre skal straks tilbydes  behandling.
Funktionsnedsættende posttraumatisk stresssyndrom skal anerkendes som grund til humanitært ophold.
I afgørelser af sager vedrørende humanitær opholdstilladelse skal der ske en uvildig lægefaglig rådgivning af justitsministeriet.

10. Asylansøgere, der er flygtet fra zoner med krig og krigslignende tilstande - herunder zoner med borgerkrig - tildeles efter aftale med UNHCR midlertidigt ophold. Hvis krigshandlingerne ikke er ophørt efter 3 år, tildeles permanent ophold.

 

Vedtaget på Stormøde 18. September 2014