Bedsteforældre for Asyl - Logo

BfAs struktur

BfA's struktur

Bedsteforældre for Asyl er en bevægelse - ikke en forening.
Som enkeltpersoner eller i grupper arbejder vi sammen ved kontakter og møder på kryds og tværs.
Herudover har vi 4 årlige stormøder som informations-, diskussions- og beslutningsfora.  Alle er velkomne på stormøderne.

Læserbreve er en god måde til at formidle BfA's budskab. Underskriv med dit navn efterfulgt af "med i Bedsteforældre for Asyl"
Hvis du vil skrive i BfA's navn skal dit indlæg godkendes af Stormødet eller (hvis det haster) koordinationsgruppen.
Så underskriver du "Bedsteforældre for Asyl" efterfulgt af dit navn.

Bedsteforældre for Asyls struktur 

Følgende om BfA`s struktur er vedtaget på stormøde den 14. feb. 2018:

Stormødet tegner bevægelsen og bør optræde som samlet organ som sikrer fremdrift med beslutninger og godkendelser af aktiviteter der fremmer BfA`s formål. Der afholdes normalt  to møder i foråret og to i efteråret

Koordinationsgrupperefererer til stormødet og planlægger og udarbejder dagsorden samt referat fra stormøde, der består af tematiserede indlæg og faste punkter:

Tema – evt. indlæg kan drøftes og besluttes på stormøde

Siden sidst – orientering fra postmester/kontaktperson

Nyt fra arbejdsgrupper

Økonomi

Evt. og næste møde

 

Koordinationsgruppen består af op til 10personer valgt på stormøde- heraf gerne repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper

Valg til koordinationsgruppen finder sted på det andet møde i foråret.  Medlemmer vælges for to år - genvalg kan finde sted

Koordinationsgruppen udpeger kontaktperson/postmester for 6 måneder

Postmester formidler henvendelser og sikrer svar samt medvirker til at der udarbejdes høringssvar på asylrelevante lovforslag.  

 

Alle høringssvar  skal godkendes af koordinationsgruppen 

 

Økonomi:

Ansøgning om pengemidler – stiles til koordinationsgruppen, der administrerer efter overordnede kriterier besluttet på stormøde eller henvises til beslutning på stormøde. 

 

Beslutninger om økonomi, henvendelser til myndigheder og.lignende, som ikke kan afvente beslutning på et stormøde besluttes af koordinationsgruppen som følger:

 

Beslutninger uden økonomiske konsekvenser: mindst halvdelen af koordinationsgruppens medlemmer

 

Beslutninger med økonomiske konsekvenser: mindst halvdelen plus 1 af medlemmerne i koordinationsgruppen. 

 

Foreningen til støtte for Bedsteforældre for Asyl”

Foreningen bestyrer BfA’s økonomi iht. vedtægten og aflægger årsregnskab til godkendelse på Stormøde.

Koordinationsgruppens medlemmer udgør foreningens medlemmer.

 

KOORDINATIONSGRUPPEMØDE OG GENERALFORSAMLING ER ÅBNE MØDER HVOR ALLE ER VELKOMNE.

 

Arbejdsgrupper er selvstændige og træffer beslutninger med ansvar overfor stormødet. Marts 21 er der disse arbejdsgrupper: